Teamleider vwo bovenbouw 0,8-1,0 fte in Bilthoven

Het Nieuwe Lyceum, gevestigd in het hart van Nederland, is een school voor havo, vwo en gymnasium. In ons moderne, vernieuwde gebouw geven wij les aan ruim 1175 leerlingen. 
 
Wil je werken op Het Nieuwe Lyceum? Dan kom je op een school waar continue ontwikkeling van leerlingen en medewerkers centraal staat. Dit vraagt om een voortdurende zoektocht naar manieren om ons onderwijs zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de eisen die
de maatschappij aan onze leerlingen stelt. Wij vinden het onze verantwoordelijkheid dat het onderwijs aan onze leerlingen verder gaat dan het behalen van een havo- of vwo-diploma en besteden daarom veel aandacht aan de individuele ontwikkeling, met name aan
het vergroten van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. 
 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Het Nieuwe Lyceum in Bilthoven en vinden plaats binnen het primaire proces van de schoolorganisatie. Het managementteam van Het Nieuwe Lyceum bestaat uit een rector/bestuurder, plaatsvervangend rector en in totaal 4
teamleiders. 
De teamleider draagt zorg voor de beleidsvoorbereiding en -uitvoering van het team, levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het centrale beleid van de school, geeft leiding aan zijn teamleden en verzorgt onderwijs.
Zie voor een overzicht van de werkzaamheden ook de taakbeschrijving en profielschets teamleider vwo bovenbouw. 

 • Meer informatie over de school vind je op www.hetnieuwelyceum.nl
 • Het betreft een tijdelijke vacature met uitzicht op een vast dienstverband
 • Je hebt een 1e graad afgeronde opleiding 
 • Functie in LD, inschaling afhankelijk van ervaring en opleidingsniveau. 

Taakbeschrijving teamleider HNL & profielschets teamleider vwo bovenbouw
 
Context 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Het Nieuwe Lyceum in Bilthoven en vinden plaats binnen het primaire proces van de schoolorganisatie. Het managementteam van Het Nieuwe Lyceum bestaat uit een rector/bestuurder, plaatsvervangend rector en in totaal 4
teamleiders. 
De teamleider draagt zorg voor de beleidsvoorbereiding en -uitvoering van het team, levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het centrale beleid van de school, geeft leiding aan zijn teamleden en verzorgt onderwijs. 
 
Werkzaamheden 
Resultaatgebied 1. Beleidsvoorbereiding, en -uitvoering 

 • vertaalt de centrale beleidsplanning naar een meerjaren onderwijsprogrammering voor het onderwijs voor het team;
 • draagt zorg voor de totstandkoming van uitvoeringsplannen, waarin de benodigde aanpak, werkwijze en werkverdeling (lessentabel) binnen het team beschreven staan; 
 • draagt zorg voor de totstandkoming van werkplannen en programma’s van toetsing en afsluiting (PTA’s), de leer- oefenstof, les- en leermethode, te gebruiken leermiddelen en materialen en stemt daarbij af met de andere teams; 
 • vertaalt de onderwijsprogrammering naar een organisatorische inrichting van het team; 
 • ontwikkelt beleid op het totale beleidsthema leerlingenzorg (met name: mentoraat, remediale hulp, decanaat en in-, door- en uitstroom van leerlingen binnen het team), voert het beleid uit en evalueert dit; 
 • neemt deel aan in- en externe advies- en overlegorganen aangaande het onderwijs in de school.

 
Resultaatgebied 2. Ontwikkeling van het centrale beleid van de school

 • draagt als lid van het managementteam bij aan de meningsvorming binnen de school; 
 • adviseert de directie over vernieuwing van het onderwijsbeleid; 
 • draagt ideeën, concepten en beleidsvoorstellen aan over de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs en de onderwijsorganisatie;
 • is lid van de examencommissie.

 
Resultaatgebied 3. Leiding geven aan het team

 • geeft leiding aan de docenten uit het team en voert functioneringsgesprekken; 
 • is (mede)verantwoordelijk voor de personele zorg, het personeelsbeheer en adviseert de directie bij de werving en selectie van personeel; 
 • bewaakt en bevordert de identiteit/cultuur van de school. 

 
Resultaatgebied 4. Onderwijs. 

 • is verantwoordelijk voor het onderwijs binnen de afdeling, leerlingbegeleiding, onderwijsontwikkeling, beoordeling van leerlingen en professionalisering.

 
Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 

 • Beslist over/bij: het vertalen van de centrale beleidsplanning naar een meerjaren onderwijsprogrammering voor het team, het als lid van het managementteam bijdragen aan de meningsvorming op het niveau van de school en het leiding geven. 
 • Kader: het in het schoolplan geformuleerde beleid. 
 • Verantwoording: aan de directie over de beleidsvoorbereiding en -uitvoering, de bijdragen aan de ontwikkeling van het centrale beleid van de school en het leiding geven. 

 
Kennis en vaardigheden 

 • brede kennis van en inzicht in het onderwijs en van maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het gebied waarop binnen het team onderwijs wordt gegeven; 
 • kennis van en inzicht in de ontwikkelingen binnen de specifieke onderwijsgebieden van de school; 
 • kennis van de organisatie van onderwijskundige processen; 
 • inzicht in taak en werkwijze van de schoolorganisatie; 
 • vaardigheid in het ontwikkelen van onderwijskundig beleid; 
 • vaardigheid in het opstellen van uitvoeringsplannen; 
 • aantoonbare managementvaardigheden;
 • vaardigheid in coachend leidinggeven

 
 
Contacten 

 • met de directie en de collega-teamleiders in het managementteam van de school om het beleid en de belangen van het team uit te dragen en adviezen te verstrekken; 
 • met de collega-teamleiders om onderwijskundig beleid te ontwikkelen en binnen de verschillende teams beleid op elkaar af te stemmen; 
 • met leerlingen en ouders als het zaken betreft, die het niveau van de mentoren overstijgen. 
 •  

Profielschets teamleider vwo bovenbouw 
 
Wij zoeken een teamleider vwo bovenbouw die een bijdrage levert aan de ambitieuze koers van vernieuwing die Het Nieuwe Lyceum is ingeslagen. De kern van de vernieuwing is dat de continue persoonlijke ontwikkeling (van zowel leerlingen als medewerkers) centraal
staat en dat we onze leerlingen een podium blijven bieden voor talent. 
We willen de leerlingen meer verantwoordelijkheid geven en eigen keuzes laten maken. Dit alles met behoud van onze uitstekende resultaten.
De nieuwe teamleider zal in het vernieuwingsproces een belangrijke rol vervullen en moet daarom beschikken over aantoonbare managementvaardigheiden die nodig zijn om de leden uit het team te  betrekken bij het onderwijsproces en de verdere ontwikkeling van
een professionele cultuur te begeleiden.
De teamleider is een belangrijke spil in het samenbrengen van het managementteam, de individuele docent en de onderwijsontwikkeling zoals die door de teamleden in gezamenlijkheid wordt vormgegeven.
 

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *