Teamleider Mavo 2/Havo 2 in Breda

Vanwege het neerleggen van de functie van een van onze collega’s is Markenhage per direct op zoek naar een nieuwe teamleider voor het team Mavo 2/Havo 2.
Markenhage is een Daltonschool en Cultuurprofielschool voor mavo, havo en vwo. Er zitten 1167 leerlingen op Markenhage.
De teamleider maakt deel uit van het locatiemanagementteam van de school.
Markenhage vormt, samen met het Michael college (vrijeschool) en het Orion Lyceum(Pleion) de onderwijsgroep de Campus. De teamleider maakt eveneens deel uit van de Campus-schoolleiding.
Procedure :
Kandidaten kunnen hun belangstelling voor 1 juni 2022 kenbaar maken d.m.v. een korte motivatiebrief en een CV bij de rector van de Campus, Caroline Klein C.Klein@decampus.nl
In de week van 13 juni 2022 zal de eerste ronde selectiegesprekken plaatsvinden
In de week van 20 juni 2022 zal de tweede ronde selectiegesprekken plaatsvinden
Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.
 

Profiel:
1. Inleiding
Uit de notitie Toekomstvisie op de Campus:

“Op de Campus is leiderschap altijd dienend aan de kwaliteit van het primaire proces. Leiderschap wordt in onze visie gezien als een kwaliteit van de organisatie, niet exclusief voor de formele leiders. Echter, om dit te bereiken wordt er van (formele) leiders
gedrag verwacht dat consistent is aan de gedeelde waarden en dat bijdraagt aan de realisatie van de collectieve ambities. Leiders in de organisatie zijn voorlopers en zij vervullen een voorbeeldrol.
Leiders:
• bieden een inhoudelijk en pedagogisch-didactisch kader, ofwel geven richting. Die richting is in overeenstemming met de missie en de visie van de school.
• dragen bij aan een klimaat van verbondenheid en verantwoordelijkheid met als zichtbare kenmerken: aandacht, inspiratie, openheid en vertrouwen in medewerkers, leerlingen en ouders. Tezamen vormt dit een context die uitdaagt tot initiatief en samenwerking.
• creëren en bewaren een zeker evenwicht tussen de eisen van het systeem en de persoonlijke zingeving van alle betrokkenen. Hierbij gaat het ook om de erkenning van onderwijs als een brede maatschappelijke opdracht en tegelijk het creëren en bewaren van een
zekere reflectieve afstand tot de politiek-maatschappelijke context.”

2. Teamleiders
In de organisatiestructuur op de Campus vormt het middenmanagent de spil wanneer het gaat om de uitvoering en ontwikkeling van het primaire proces. Tevens zijn de teamleiders voorlopers als het gaat om de totstandkoming van een professionele cultuur en positief
leerklimaat voor medewerkers en leerlingen. Teamleiders dragen positief bij aan de samenwerking op en de meerwaarde van de Campus.
Teamleiders worden hiërarchisch aangestuurd door de conrector Personeel. Functioneel
worden teamleiders aangestuurd door andere leden van de directie (rector, conrector Interne
organisatie, conrector Onderwijs.

Teamleiders zijn (primair) verantwoordelijk voor:
• De kwaliteit van het onderwijs aan en de begeleiding van de leerlingen die aan het
team zijn toevertrouwd.
• Het geven van leiding aan de individuele medewerkers van het team (voeren van
ontwikkelgesprekken, aanspreken, faciliteren, begeleiden bij ziekte of
functioneringsvraagstukken etc.).
• Het geven van leiding aan de teamontwikkeling.
• Communicatie met ouders, medewerkers en leerlingen.
• Het inrichten en bewaken van werkprocessen die ondersteunend zijn aan de
onderwijsuitvoering, onderwijsontwikkeling en kwaliteitszorg.

Concreet hebben de teamleiders de volgende taken en bevoegdheden:
• Organiseren van teamoverleg en faciliteren van teamontwikkeling;
• Voeren van ontwikkelgesprekken met medewerkers (gesprekscyclus en n.a.v.
lesbezoek, functioneringsvragen etc.);
• Voeren van gespreken met ouders, leerlingen en externe instanties;
• Organiseren van gesprekken over de ontwikkeling van leerlingen
(rapportbesprekingen, mentorenoverleg etc.);
• Uitvoeren van aannamebeleid en bevorderingsbeleid van leerlingen;
• Maken van leerlingprognoses;
• I.s.m. conrector Onderwijs vormgeven van de kwaliteitscyclus;
• Organiseren en uitvoeren van leerlingpanels;
• Het verzamelen van informatie m.b.t. functioneren van medewerkers ten behoeve van
beoordelingen.

Teamleiders worden betrokken bij:
• Werving en selectie nieuwe medewerkers
• Beoordeling medewerkers
• Onderwijsbeleid van de school
• Personeelsbeleid van de Campus

Teamleiders nemen deel aan de volgende overleggen:
• Locatiemanagement overleg
• Teamoverleg
• CampusSL
• Ondersteuningsoverleg

Teamleiders hebben periodiek werkoverleg met:
• De leden van directie ( afhankelijk van thema)
• Ondersteuningscoördinator
• Mentoren/leergroepbegeleiders
• Collega teamleiders op de Campus

Teamleiders beschikken over de volgende competenties:
• Communicatieve competenties (luisteren, overtuigingskracht, conflicthantering)
• Vermogen om rust en vertrouwen in de organisatie te creëren (o.a. door voorbeeldrol,
afsprakentrouw, aanbrengen focus en werken aan concrete resultaten)
• Reflectief en empathisch vermogen (onderscheid kunnen maken tussen gedrag en
intentie, creëren veilige sfeer voor medewerkers, leerlingen en ouders);
• Analytisch/ conceptueel vermogen in combinatie met resultaatgerichtheid (werken
vanuit heldere, gedeelde visie en waarden en het tonen van moed);
• Kwaliteitsgedrevenheid (focus op primaire proces: wat is goed voor
talentontwikkeling van leerlingen? );
• In staat om anderen te laten groeien (betrokken, vertrouwen, aandacht en inspiratie);
• In staat tot verbinden (initiatiefrijk in het aangaan en onderhouden van functionele
relaties met collega’s op de Campus, bouwen aan gemeenschap, omgaan met
diversiteit, goede balans tussen informeel en formeel contact).

 

Facilitering en voorwaarden:

Teamleiders maken onderdeel uit van de schoolleiding. De functie wordt gewaardeerd in
schaal 12.
Teamleiders hebben een (gedeelde) werkkamer en ontvangen een mobiele telefoon.
Van teamleiders wordt verwacht dat zij in de zomervakantie een extra week (3+2 dagen)
aanwezig zijn. Deze week kan gedurende het schooljaar worden gecompenseerd. Van
teamleiders wordt eveneens verwacht dat zij op minimaal 4 dagen van de werkweek
aanwezig zijn. Dit vanwege de bereikbaarheid voor collega’s en leerlingen.

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *