Teamleider in Laren

College De Brink zoekt met ingang van 1 augustus 2022 een TEAMLEIDER 

De schoolleiding wordt gevormd door de directeur, de plaatsvervangend directeur en 2 teamleiders. Je team bestaat uit ongeveer 25 leden. Je bent verantwoordelijk voor het onderwijs-, organisatie- en personeelsbeleid in je team. Daarnaast lever je ook een bijdrage
aan de beleidsontwikkeling van de gehele school. 

College De Brink is één van de acht scholen van de Gooise Scholen Federatie. Op alle terreinen gaan de samenwerking binnen de Gooise Scholen Federatie en het waarborgen van het eigen gezicht van de school hand in hand.

School:
College de Brink is een school voor vmbo met een breed aanbod van beroepsopleidingen in de regio Gooi- en Vechtstreek. Wij bieden de programma’s van 5 profielen aan op basis- kader- en mavoniveau (incl. LWOO), die ondergebracht zijn in 4 beroepsdomeinen, te
weten: Techniek, Media, Horeca en Zorg en Welzijn. Het is een school ongeveer 600 leerlingen en circa 95 medewerk(st)ers. Verdere informatie is te vinden op de website
www.collegedebrink.nl.

Leerlingen en ouders vinden het vakgerichte onderwijs met het motto “Leren door doen” aantrekkelijk. Om dit aantrekkelijk te krijgen en te houden, werken wij samen met het MBO College Hilversum en het bedrijfsleven. Naast aandacht voor het vakinhoudelijke,
leggen we ook veel nadruk op het veilige leef- en leerklimaat, de persoonlijke aandacht en de leerlingbegeleiding.

 

Opdracht
We zijn bezig om het pedagogische en didactische klimaat van de school te verbeteren. Wij richten ons hierin op de drie pijlers van Biesta: ‘Kennisoverdracht, socialisatie en persoonsvorming.’ Tevens wordt gewerkt aan het efficiënter maken van de organisatie.
Dit vraagt van alle medewerkers een professionele houding, flexibiliteit en ontwikkelingsgerichtheid. Van jou als teamleider vraagt dit visie, daadkracht en onderwijskundig- en verbindend leiderschap. 
Door goed te luisteren naar het team en de teamleden te attenderen op gemaakte afspraken en te bereiken doelstellingen, bied je helderheid en werk je aan het verbeteren van de professionele cultuur. De stelling hierbij is: ‘Iedere dag een stukje beter worden.’

Werkzaamheden

 • je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijskundige beleid, de leerlingenzorg, personeelszorg en de dagelijkse gang van zaken van het team;
 • je hebt visie op de doorlopende leerlijn vanaf leerjaar 1 t/m 4 en een goede aansluiting op het mbo; én je brengt deze visie in de praktijk;
 • je geeft samen met de overige leden van de schoolleiding invulling aan het schoolplan en maakt samen met je team een praktische vertaling in jaarlijkse teamplannen;
 • je bewaakt de resultaten en het rendement van het team;
 • je voert gesprekken met teamleden in het kader van onder andere de gesprekscyclus, professionalisering en verzuim.

Profiel

Uit jouw brief en curriculum vitae blijkt dat je beschikt over:

 • (leidinggevende) ervaring in het voortgezet onderwijs (bij voorkeur in het vmbo) of in het mbo;
 • affiniteit met de vmbo-leerling;
 • ervaring met het werken aan onderwijsontwikkeling en –vernieuwing;
 • ervaring met verandermanagement;
 • ervaring met coachen/begeleiding van collega’s;
 • een relevante lesbevoegdheid.

In gesprekken met jou en ook uit je brief en cv wordt duidelijk dat jouw visie op het vmbo een toegevoegde waarde heeft voor College De Brink en dat je beschikt over de volgende competenties:

 • Onderwijskundig leiderschap: Je richt je op het primaire proces bij alle taken die worden vervuld. Je coördineert de taken, activiteiten, middelen, processen en structuren en stemt ze op elkaar af, zodat ze – elkaar versterkend – bijdragen
  aan de realisering van goed onderwijs en goede leerlingprestaties. Uit je cv blijkt dat jij je jaarlijks hebt ontwikkeld.
 • Verbindend leiderschap: Je weet de teamleden aan de doelstellingen te verbinden. Je bent helder in wat je van de teamleden verwacht en stimuleert hen. Je weet teamleden ook te verbinden op inhoud en zorgt voor evaluatie en borging. Je beschikt
  over inlevingsvermogen en weet wat er leeft op de werkvloer bij collega’s en leerlingen.
 • Besluitvaardigheid: Je hebt het vermogen om een besluit te nemen, ook wanneer zaken onzeker of onduidelijk zijn of risico’s inhouden.
 • Communicatieve vaardigheden: Je bent in staat heldere beleidsdocumenten op te stellen en de gezamenlijke visie van de school te vertalen in praktisch beleid. Je bent zowel mondeling als op schrift sterk in de Nederlandse taal. Je schakelt
  van abstract naar concreet en weer terug. Je draagt enthousiast en inspirerend het schoolbeleid uit in het team en de gehele school. Je neemt scherp waar en geeft woorden aan je waarneming, zonder oordeel maar confronterend als het nodig is. Je laat collega’s
  en leerlingen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen gedrag.
 • Persoonlijke effectiviteit: Je signaleert kansen en kunt hier actief naar handelen. Je begrijpt dat samenwerking niet vanzelf gaat maar aandacht vergt en je weet hoe je mensen aan tafel haalt en houdt. Je bent proactief en daadkrachtig.
  Je kan prioriteiten stellen in je dagelijks werk. Om de rol van teamleider effectief in te kunnen vullen beschik je over persoonlijke eigenschappen als integriteit, betrouwbaarheid en over het geloofwaardig handelen (rolmodel zijn).

Salariëring is op basis van kennis en ervaring in schaal LD van de cao vo.

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *