Schoolleider voor wereldburgers in Amsterdam

Context
De werkzaamheden vinden plaats binnen de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA). MSA bestaat uit vier scholen die worden beschouwd als een onderwijskundige beleidseenheid. De gezamenlijke missie van de MSA-scholen kent de volgende speerpunten:

  • Kansengelijkheid/inclusiviteit/diversiteit
  • Wereldburgerschap
  • Creativiteit/schoonheid/kunst
  • Stad van de toekomst (duurzaamheid en technologie).

 
Metis Montessori Lyceum
Het Metis Montessori Lyceum is begonnen met een droom: goed onderwijs voor álle Amsterdammers. Een school waar samen leren ook gaat over samenleven en omgaan met verschillen. Onze missie is jonge mensen een stevige basis te geven voor de toekomst. Om hen met
plezier te laten leren en te ontdekken waar hun interesses liggen. We bieden onderwijs dat jongeren vormt tot echte wereldburgers, die vanuit een open houding een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij.
Het Metis is een school die antwoord probeert te vinden op de onderwijsuitdagingen van deze tijd in een grootstedelijke context met een diverse leerlingenpopulatie. Op de pijlers van innovatie, montessori en wereldburgerschap heeft zich een team van pioniers
gevormd. Bekwame vakmensen met hart voor jongeren. Docenten die blijven zoeken naar nieuwe manieren om hun liefde voor hun vak over te dragen. Zo zijn er drie profielen ontstaan, met elk een eigen specialisme: het Technasium, de Coderclass en Kunst&Co. Kenmerkend
is de positieve sfeer van hard werken, nieuwe projecten aangaan en omzien naar elkaar. Voor de verdere ontwikkeling van onze school in deze cultuur van collectief innoveren en pionieren zoeken wij een:
 
Deelschoolleider onderbouw havo/vwo met pioniersgeest
 
Positionering van de functie
De nieuwe deelschoolleider vormt samen met de eindverantwoordelijk directeur en de deelschoolleiders van de bovenbouw havo/vwo en de mavo-afdeling Kiem Montessori het managementteam (MT MML/Kiemm). De MT-leden werken intensief samen en krijgen ondersteuning
van een leerjaarcoördinator. De onderbouw havo/vwo bestaat uit de leerjaren 1 en 2 en 3 vwo (3 havo is bovenbouw). De deelschoolleider heeft een integrale verantwoordelijkheid ten aanzien van de deelschool met het daarbij behorend team. De verantwoordelijkheid
omvat de kwaliteit van de leerlingenzorg, kwaliteitszorg, de ontwikkeling van het onderwijs, personeel en financiën. Daarnaast geeft de deelschoolleider invulling aan specifieke portefeuilles en worden er jaarlijks resultaatafspraken gemaakt voortvloeiend
uit de school(jaar)plannen. De nieuwe deelschoolleider krijgt als specifieke opdracht de burgerschapsvorming van leerlingen, versterking van de schoolcultuur en het behouden of vergroten van diversiteit.    
 

De functie
Het Metis verwacht van deelschoolleiders dat ze in staat zijn om een prettig en veilig schoolklimaat te creëren, waarin leerlingen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen en waarin medewerkers in staat worden gesteld om vanuit hun kracht een bijdrage te leveren
aan een innovatieve school. Je geeft richting en vertrouwen door middel van coachend leiderschap gericht op competentieontwikkeling van medewerkers. Waar nodig neem je initiatief om samen met betrokkenen begeleidingstrajecten te formuleren die het functioneren
van collega’s kunnen verbeteren. Je inspireert collega’s om naast lesgevende taken ook teamtaken naar ambitie, motivatie en capaciteiten resultaatgericht uit te voeren. De deelschoolleider vervult in dit proces een belangrijke faciliterende en sturende rol
die erop gericht is om het deelschoolteam verder te laten groeien als professionele leergemeenschap en de onderwijskwaliteit van de organisatie helpt borgen.
 
Je hebt een signaalfunctie en een voorbeeldfunctie in het uitdragen van een professionele schoolcultuur. Enerzijds focust de deelschoolleider zich op de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het primaire proces van de school en het begeleiden en aansturen
van de medewerkers hierin. Anderzijds speel je een belangrijke rol op het gebied van de visie- en (implementatie van) beleidsontwikkeling waarin medewerkers zichzelf en hun inbreng herkennen.
Een open communicatie en een positieve werkcultuur in de deelschool ziet het MML als belangrijke voorwaarden om meetbare doelen en resultaten te halen die door deelschoolleider en team zijn geformuleerd in deelschoolplannen en jaarplannen.
Ontwikkelen en uitvoeren van PR-activiteiten maken ook onderdeel uit van het takenpakket.
 
Vereiste opleiding
Lesbevoegdheid. Van de kandidaat verwachten wij dat hij/zij een opleiding tot middenmanager heeft gevolgd of bereid is om te starten met deze opleiding.
 
Functie-eisen
Naast een onderwijsbevoegdheid verwachten we van de deelschoolleider pionierschap en relevante ervaring als leidinggevende. Goede communicatieve vaardigheden en een positieve benadering van mensen en werkzaamheden zijn een eerste vereiste.
 

Wat bieden wij
Een mooi onderbouwteam van 40-50 collega’s, fijne leerlingen, een modern schoolgebouw. De MSA biedt mogelijkheden om je breed te kunnen ontwikkelen door middel van scholing, training en coaching. Als schoolleider neem je deel aan ontwikkelbijeenkomsten in MSA-verband.
  
De MSA biedt een salaris volgens de CAO VO en het functiebouwwerk MSA in schaal 12.  
Ingangsdatum: 1 augustus 2022.

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *