Raad van Toezicht in Amstelveen

Twee vacatures leden Raad van Toezicht
aandachtsgebied Onderwijs en aandachtsgebied Juridische zaken
 
STICHTING KEIZER KAREL
Stichting Keizer Karel verzorgt uitdagend en eigentijds voortgezet onderwijs op twee scholen: het Keizer Karel College in Amstelveen en het Alkwin Kollege in Uithoorn. Ons leeraanbod bestaat uit havo, atheneum, gymnasium en technasium.
 
De identiteit van onze stichting wordt gekenmerkt door respect, openheid, rechtvaardigheid, verdraagzaamheid, solidariteit en saamhorigheid. De religieuze invalshoek heeft in de afgelopen decennia plaatsgemaakt voor een identiteit op basis van een open katholieke
grondslag.
 
Missie
Wij staan voor uitdagend onderwijs voor nieuwsgierige leerlingen.
Wij bereiden leerlingen optimaal voor op de uitdagingen van de toekomst, met als doel dat iedere leerling met plezier naar school gaat, een diploma behaalt en vaardigheden meekrijgt, die bruikbaar zijn in de maatschappij van de toekomst.
 
Uitgangspunten
Om onze missie te bereiken hanteren wij de volgende vier uitgangspunten:

 1. Elke leerling is uniek;
 2. Samen werken aan ontwikkeling vanuit relatie en vertrouwen;
 3. Keuzes binnen kaders;
 4. Leren in een uitdagende omgeving.

 
Maatschappelijke ontwikkelingen
Samenwerking tussen de scholen van de stichting én met partners binnen en buiten het onderwijs maakt onze scholen kansrijker. We zijn in dialoog met elkaar en met anderen, zoals kennisinstituten, belangenorganisaties, jeugdorganisaties en (plaatselijke) overheden.
Ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, arbeidsmarkt, samenleving en internationalisering leiden tot de noodzaak om de komende jaren op verschillende niveaus te acteren en bij te dragen aan strategische keuzes.
 
Structuur
De Stichting maakt in de besturing van de organisatie onderscheid tussen een bestuur en een toezicht houdend orgaan. Het bestuur bestaat uit het (éénhoofdig) College van Bestuur, ondersteund door de rectoren van de scholen. Het toezicht houdend orgaan wordt
gevormd door de leden van de Raad van Toezicht.
 
 
RAAD VAN TOEZICHT
De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het College van Bestuur. De RvT heeft onder meer de volgende taken:

 • Werkgeverschap van het College van Bestuur;
 • Klankbord voor het College van Bestuur, onder andere ten aanzien van de maatschappelijke opdracht;
 • Toetsing van besluitvorming;
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van het College van Bestuur.

 
De RvT bestaat uit vijf leden en heeft drie vaste commissies waarin (tenminste) twee leden zitting hebben: onderwijscommissie, auditcommissie en remuneratiecommissie.
 
Het vergaderschema is als volgt:

 • vijf keer per jaar met het College van Bestuur
 • drie keer per jaar zonder College van Bestuur
 • twee keer per jaar met de GMR.
 • een commissie vergadert drie keer per jaar.

 
Daarnaast vindt er één- of tweemaal per jaar samen met de bestuurder verdieping op een actueel onderwerp plaats. Deze sessies beslaan een halve dag. 
Het lidmaatschap van de RvT vraagt een tijdsbeslag van gemiddeld 11 uur per maand.
 
Vacatures
Wij hebben twee vacatures in de RvT wegens het aftreden van twee leden overeenkomstig het rooster van aftreden en het bereiken van de maximale zittingstermijn. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat alle expertise die nodig is om de strategische,
bestuurlijke en inhoudelijke processen binnen de Stichting op hun merites te kunnen wegen en te beoordelen, vertegenwoordigd is.
 
De RvT zoekt twee toezichthouders met de volgende aandachtsgebieden:

 • Onderwijs
 • Juridische zaken

Daarnaast zou het een pre zijn als een van de twee te werven toezichthouders kennis en ervaring heeft op het gebied van HRM.
 
Voor beiden geldt als bindende voorwaarde dat zij woonachtig zijn in de omgeving van Amstelveen dan wel Uithoorn en op die wijze aan de regio verbonden zijn.
 
Algemeen profiel
Voor elke toezichthouder gelden de volgende uitgangspunten:

 • Affiniteit met het voortgezet onderwijs;
 • Zowel kritisch, als waarderend kunnen zijn; ook oog hebben voor wat goed gaat;
 • Open houding, onderzoekend. Iemand die houdt van goede, open gesprekken en de kunst van het luisteren en doorvragen verstaat;
 • Integer, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Voldoende tijd beschikbaar;
 • Door bestuurlijke ervaring in staat zijn integraal toezicht te houden en de adviserende en toezichthoudende taak in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • HBO-/WO-niveau door studie of werkervaring.

 
Aanvullend profiel aandachtsgebied Onderwijs
Van het lid met aandachtsgebied Onderwijs wordt daarnaast gevraagd dat hij/zij:

 • Een sterke sparringpartner is met onderwijskundige kennis en achtergrond, zowel voor de RvT als voor het CvB;
 • Kennis heeft van de verschillende visies in het voortgezet onderwijs;
 • In staat is om op hoofdlijnen te beoordelen, kritisch te zijn en constructief toezicht te houden;
 • Beschikt over goede communicatieve vaardigheden.

 
Aanvullend profiel aandachtsgebied Juridische zaken
Van het lid met aandachtsgebied Juridische zaken wordt daarnaast gevraagd:

 • Afgeronde juridische opleiding;
 • Gedegen vakkennis en kennis van relevante wet- en regelgeving en de daarbij behorende jurisprudentie, bij voorkeur op onderwijskundig gebied;
 • Een stevige gesprekspartner en uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Ervaring met multidisciplinaire samenwerking;
 • Maatschappelijke betrokkenheid.

 
OVERIGE INFORMATIE
De hoogte van de bezoldiging is in lijn met de handreiking honorering toezichthouders van VTOI-NVTK. Naast bezoldiging wordt toezichthouders de mogelijkheid geboden om opleidingen te volgen om hun deskundigheid als toezichthouder te vergroten. De zittingsduur
van een lid van de RvT is 3 jaar en deze kan maximaal 2 keer verlengd worden.
 
Voor meer informatie: www.stichtingkeizerkarel.nl
 
PROCEDURE
Voor de procedure is de volgende planning opgesteld:

 • 24 januari 2021  Sluiting reactietermijn
 • Week 6 2021     Voorselectiegesprekken
 • Week 8 2021     Selectiegesprekken
 • Week 10 2021   Klikgesprek kandidaten, besluitvorming in Raad van Toezicht en benoeming

 

 
 

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *