Locatiedirecteur Maris Statenkwartier

Wie zijn wij?
Het Maris College is een school voor algemeen toegankelijk vmbo, havo en vwo onderwijs. Het Maris College biedt een ruim aanbod aan vmbo-onderwijs. Daarnaast kent de school een havo/vwo afdeling. Het Maris College wil één school zijn die zich kenmerkt door
een kleinschalige organisatievorm. Uitgangspunt is de menselijke maat, met als kernwoorden: “klein, veilig, kansrijk”. Dit komt het meest zichtbaar tot uiting in de kleinschaligheid en de gelaagdheid binnen de locaties. Alle gebouwen bieden een aantrekkelijke
en veilige leefomgeving, waardoor leerlingen het als prettig en vanzelfsprekend ervaren om tijdens hun lesdag binnen de school te zijn.
In totaal volgen ruim 2.600 leerlingen onderwijs op het Maris College. Het Maris College heeft als grootste school van Den Haag door haar organisatievorm veel persoonlijke aandacht voor leerlingen en medewerkers.
Geografisch strekt de scholengroep zich uit langs de kust, in het westen van Den Haag. Het Maris College heeft veel nieuwe dan wel sterk gerevitaliseerde schoolgebouwen tot haar beschikking. 
Het Maris College is een dynamische school die kennis en kunde ontwikkelt om de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkelingen van haar leerlingen te stimuleren. Alle locaties van het Maris College bieden aan elke leerling een veilig pedagogisch klimaat en
veel stimulerende uitdagingen om tot optimale individuele ontplooiing te komen. Kenmerkend voor de school is de open en betrokken sfeer. Ondanks de verschillen in populatie en per locatie wordt de gezamenlijkheid op alle locaties daadwerkelijk ervaren. Locatiedirecteuren
binnen het Maris College zijn soepel inzetbaar en vormen een sterk samenwerkend directieteam. Op elke locatie biedt het Maris College (minimaal) twee leerwegen aan.

CONTEXT
Onder leiding van de kerndirectie wordt het Maris College aangestuurd door locatiedirecteuren, die elk op hun eigen locatie integraal verantwoordelijk zijn. Op Maris Statenkwartier wordt VMBO aangeboden op basis, kader en gemend niveau. Leerlingen kunnen kiezen
uit de richtingen management & hospitality, bouwen wonen & interieur en media vormgeving en ICT. Op dit moment telt de locatie circa 280 leerlingen. De afgelopen jaren is onder leiding van de huidige locatiedirectie en het team gewerkt aan een stabiel en veilig
leerklimaat op de locatie. Ook is geïnvesteerd in een goede relatie met de buurt en de belangrijkste stakeholders rond de school. Mede hierdoor heeft de locatie een positieve naam in het Haagse opgebouwd. De doelgroep vraagt om een stevige locatiedirecteur
die in staat is sturing te geven aan de dagelijkse dynamiek en ervoor zorgt dat de rust op de locatie wordt gehandhaafd. Wij zijn op zoek naar een man of vrouw die daadkracht combineert met een “hands on” mentaliteit, structuur biedt en een warm hart voor
medewerkers en leerlingen heeft.

Locatiebeleid
De locatiedirecteur Maris Statenkwartier:

 • vormt samen met de twee teamleiders het managementteam van de locatie;
 • draagt zorg voor het personeelsbeleid op de locatie, de kwaliteit van het onderwijs, de leerlingenzorg; en de financiën;
 • geeft verder uitvoering aan het locatieplan Statenkwartier 2017-2020;
 • maakt onderdeel uit van het Maris brede directieteam en levert als zodanig een bijdrage aan het ontwikkelen en implementeren van Maris breed beleid.

 

 

Functieomschrijving Locatiedirecteur
 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het Maris College, een scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. De locatiedirecteur is onder verantwoordelijkheid van de kerndirectie belast met het coördineren van de invulling en uitvoering van de voor de locatie
vastgestelde doelen. Hiertoe wordt jaarlijks in overleg met de kerndirectie een managementcontract opgesteld. Daarnaast levert de locatiedirecteur een bijdrage aan de ontwikkeling van het centrale beleid van de scholengemeenschap. Hiertoe neemt de locatiedirecteur
deel aan het directieoverleg waarin alle locatiedirecteuren samen met de kerndirectie zitting hebben. De kerndirectie zet het centrale beleid uit. De algemeen directeur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de scholengemeenschap als geheel. Het team op de
locatie Statenkwartier bestaat op dit moment uit een locatiedirecteur, twee teamleiders, een zorgcoördinator, onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel.

WERKZAAMHEDEN

 1. Coördineert de invulling en uitvoering van de voor de locatie vastgestelde onderwijskundige beleidskaders door:
 • Het volgen en analyseren (van gevolgen) van ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het functioneren van locatie;
 • Het vertalen van de onderwijsprogrammering van de sector/sectoren naar jaarplannen waarin beschreven de benodigde aanpak en werkwijze voor de locatie;
 • Het organiseren en mede uitvoeren van de leerlingenbegeleiding op de locatie en de afstemming daarvan op vakoverstijgende onderwijskundige zaken;
 • Het beslissen over toelating, doorstroming en tussentijdse toelating van leerlingen;
 • Hhet initiëren en stimuleren van scholing/bijscholing van de aan de locatie verbonden docenten.

 

 1. Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het onderwijskundig beleid van de sector(en) waar de locatie in onderwijskundige zin deel van uitmaakt door:
 • het analyseren van de onderwijsresultaten van de locatie en het ondernemen van actie naar aanleiding daarvan in samenwerking met collega-locatiedirecteuren en de kerndirectie;
 • het in overleg met collega-locatiedirecteuren en de kerndirectie coördineren en afstemmen van (de ontwikkeling van) de onderwijsprogramma’s, leermiddelen, lesmateriaal, modulen en andere delen van het curriculum binnen de sector(en).

       2. Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het beleid van het Maris College door:

 • als lid van het directieoverleg bij te dragen aan de meningsvorming op schoolniveau;
 • gevraagd en ongevraagd adviseren van de kerndirectie over vernieuwing van het onderwijsbeleid;
 • het leveren van bijdragen aan het centrale beleid mede op basis van door analyse verkregen inzicht in de onderwijsvraag de op de locatie aanwezige sectordeel/-delen betreffende;
 • gevraagd en ongevraagd, adviseren van de kerndirectie over algemene beleidszaken zoals;  financiën & beheer, personeel & organisatie, kwaliteitszorg en communicatie.

      4. Geeft leiding aan de locatie door;

 • het aansturen van de teamleider(s) en het coördineren van hun werkzaamheden;
 • het bewaken en bevorderen van de locatiecultuur en identiteit;
 • het toezien op de uitvoering van de leerlingbegeleiding, het mentoraat, de remediale hulp en het zorgteam;
 • het uitvoeren van personeelszorg/beleid (o.a. het voeren van beoordelings- en functioneringsgesprekken met de teamleider(s), docenten en OOP-ers) en het opstellen van adviezen over de locatiegebonden toepassing van het personeels- en organisatiebeleid;
 • het aansturen van het onderwijsondersteunend personeel op de locatie en de docenten met bijzondere taken die de gehele locatie betreffende bijv. vertrouwenspersonen, decanen);
 • het opstellen van een locatieplan en een jaarlijkse locatiebegroting;   
 • het beheren van het locatiebudget;
 • het invulling geven aan de beleidsvrije ruimte binnen de kaders van het schoolbrede, strategische huisvestings- en beheersbeleid;
 • het vertegenwoordigen van de locatie binnen de scholengemeenschap naar de vertegenwoordiging op locatieniveau van docenten, de vertegenwoordiging op locatieniveau van ouders en de vertegenwoordiging op locatieniveau van leerlingen.

KADER, BEVOEGDHEDEN
& VERANTWOORDELIJKHEDEN
De locatiedirecteur is verantwoording schuldig aan:

 • de algemeen directeur voor wat betreft de uitvoering van het centrale beleid en de inhoud van de uitgebrachte (beleids-) adviezen aan de kerndirectie.

Kader:

 • De door de kerndirectie geformuleerde en vastgestelde centrale kaders van beleid en beleidsuitgangspunten van het Ministerie van OC en W zijn van belang bij de uitvoering van de werkzaamheden;

Beslissingsbevoegdheid:

 • De locatiedirecteur neemt beslissingen over de vertaling van de onderwijsprogrammering van de sector(en) naar jaarplannen waarin beschreven de benodigde aanpak en werkwijze op de locatie, over de invulling van de beleidsvrije ruimte met betrekking tot financiën,
  huisvesting en beheer van de locatie en over de inhoud van adviezen aan de kerndirectie.

KENNIS EN VAARDIGHEDEN

 • Kennis en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het gebied waarop binnen de locatie onderwijs wordt gegeven;
 • Kennis van en inzicht in de ontwikkelingen op de specifieke onderwijsgebieden van de locatie;
 • Kennis en vaardigheid op het gebied van managementtechnieken, personeelszorg en locatiegebonden financiële zaken (opstellen locatiebegroting, budgetbewaking);
 • Inzicht in taak en werkwijze van de brede scholengemeenschap;
 • Vaardigheid in het vertalen van onderwijsprogrammering naar benodigde aanpak en werkwijze op de locatie en in het afstemmen en coördineren ervan met collega-locatiedirecteuren en de kerndirectie.

CONTACTEN

 • Met de kerndirectie en collega-locatiedirecteuren in het directieoverleg om de belangen van de locatie voor het voetlicht te brengen, nieuwe ontwikkelingen uit te dragen en adviezen te verstrekken;
 • Met collega-locatiedirecteuren om onderwijskundig beleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan binnen de verschillende locaties op elkaar af te stemmen;
 • Met teamleider(s) en overige medewerkers binnen de locatie om draagvlak voor de implementatie van het beleid te verkrijgen;
 • Met derden om de locatie te vertegenwoordigen;
 • Met leerlingen en/of ouders als het zaken betreft die het niveau van de teamleider overstijgen.

Schaal 12 BBRA, met op termijn uitloop naar schaal 13 BBRA
Werkterrein: Algemeen
 

Solliciteer

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *