Lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden die samen invulling geven aan de verantwoordelijkheden die in het reglement van de Raad van Toezicht beschreven worden.
 
Voor deze vacature is KAVOR op zoek naar een lid met kennis en ervaring op het gebied van facilitaire zaken en bedrijfsvoering in een onderwijsorganisatie. Het lid zal ook, samen met de penningmeester, lid zijn van de auditcommissie.

Bij de werving van een nieuw lid wordt gestreefd naar een diverse samenstelling van de Raad van Toezicht.
  
Profiel Emmauscollege
Het Emmauscollege biedt binnen een veilige, overzichtelijke en zorgzame omgeving, uitdagend kwaliteitsonderwijs aan ruim 1700 havo-, atheneum- en gymnasiumleerlingen. Het belangrijkste doel is om te bevorderen dat leerlingen kunnen en willen leren. Dat wordt
gerealiseerd door binnen school met elkaar een gemeenschap te vormen op basis van gedeelde normen en waarden. 
 
Als katholieke school vinden we inspiratie in de waarden die door de eeuwen heen het hart hebben gevormd van de christelijke traditie. We zijn met leerlingen onderweg tijdens een belangrijk periode van hun leven. We leren van en met elkaar en geloven in ieders
vermogen om te groeien. We zijn zorgzaam voor de leerlingen die aan ons worden toevertrouwd en voelen ons verantwoordelijk voor elkaar. We hebben oog voor de zwakkeren, springen behoedzaam om met de wereld en streven bij ons doen en laten het welzijn van allen
na.
 
We geloven dat we niet bij brood alleen leven. Op onze school draait het bij leren niet alleen om het opdoen van kennis en vaardigheden. We richten ons op heel de mens. Leren doe je met vallen en opstaan. Daarom moeten mensen altijd de kans krijgen om te leren
van hun fouten.
 
Onze website biedt meer informatie over onze school: www.emmauscollege.nl
 

Profiel
De volgende aspecten maken deel uit van het profiel van ieder lid van de Raad van Toezicht:

 • affiniteit met de doelstelling en functie van de Stichting;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • een goede balans kunnen vinden tussen de toezichthoudende taak en de

klankbordfunctie voor het bestuur;

 • het vermogen om de hoofdlijnen van het beleid van de Stichting en het functioneren van het College van Bestuur te beoordelen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Stichting stellen;
 • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het College van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 • doel en identiteit van de stichting volledig onderschrijven;
 • voldoende tijd en de bereidheid deze tijd te besteden in het belang van de stichting.

 
Voor de invulling van deze vacature beschikt het lid bovendien op het gebied van facilitaire zaken in een onderwijsorganisatie over kennis van en ervaring met:

 • toezicht op de voortgang en kwaliteit van onderhouds- en huisvestingsprojecten;
 • onderhouds- en huisvestingsprojecten (nieuwbouw, verbouw en uitbreiding en de inrichting);
 • stedelijke ontwikkelingen, die betrekking hebben op onderwijshuisvesting.

 
En is het een pre is als het lid op het gebied van bedrijfsvoering in een onderwijsorganisatie beschikt over kennis van en ervaring met:

 • regelgeving in het voortgezet onderwijs;
 • geldstromen (overheden en externe subsidies) in het voortgezet onderwijs;
 • de verdeling van de geldstromen in het strategisch onderwijsbeleid en personeelsbeleid;
 • inzicht in de verantwoording en de opzet van informatiesystemen in relatie tot de organisatie en bedrijfsvoering (jaarlijkse begroting en jaarverslag);
 • vraagstukken betreffende financiële continuïteit kunnen beoordelen (o.a. meerjarenbegroting);
 • financiële cijfers kunnen interpreteren en ‘achter’ deze cijfers kunnen kijken en risico’s kunnen onderkennen;

het kunnen doorgronden van consequenties van wijziging in financiering en bekostiging in de bedrijfsvoering en organisatie.

Honorering
Stichting KAVOR voorziet in een honorering of onkostenvergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht. De hoogte van deze vergoeding wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld en periodiek geëvalueerd en past in alle gevallen binnen de daarvoor geldende
landelijke code.

Tijdsbeslag
Er vinden jaarlijks ongeveer zes reguliere vergaderingen plaats waaronder twee vergadering met de medezeggenschapsraad van de school. De auditcommissie heeft twee bijeenkomsten met de voorzitter van het College van Bestuur en de accountant ter voorbereiding
van de bespreking in de Raad van Toezicht van de meerjarenbegroting en het jaarverslag.

Solliciteer

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *