Lid Raad van Toezicht in Rotterdam

Het Laurens Lyceum heeft in deze profielschets gedefinieerd over welke kwaliteiten/competenties en vaardigheden de interne toezichthouders dienen te beschikken. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen algemene en specifieke kwaliteiten en competenties.
De genoemde kwaliteiten en competenties kunnen bij verschillende personen belegd zijn. Bij het vervullen van een vacature is het uitgangspunt om bepaalde kwaliteiten die minder vertegenwoordigd zijn te zoeken in kandidaten voor invulling van de vacature.

De kerntaak en verantwoordelijkheden van de raad van toezicht (en het college van bestuur) staan beschreven in de statuten en reglementen van het Laurens Lyceum.

Governance
Het Laurens Lyceum heeft governance, de scheiding tussen bestuur en toezicht, verankerd in het ‘Raad van Toezicht-model’. Toezichthoudende en bestuurlijke taken zijn organiek gescheiden, waarbij het college van bestuur het bestuur is in de zin van de wet. 

Het Laurens Lyceum onderscheidt de volgende taken voor de raad van toezicht:

 1. Het houden van toezicht 
  1. toezicht vooraf: goedkeuring van besluiten en voornemens van het college van bestuur conform statuten en wet- en regelgeving;
  2. toezicht achteraf: monitoren van het functioneren van de instelling en het functioneren van het college van bestuur (‘bewaken dat het goed gaat’);
 2. Het uitoefenen van statutaire en wettelijke bevoegdheden, waaronder de goedkeuringsbevoegdheid van het strategisch beleidsplan, jaarplan, het jaarverslag en de begroting;
 3. Advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het college van bestuur, op eigen initiatief van de toezichthouder of als raad van toezicht, als reactie op een vraag van het college van bestuur aan een toezichthouder of aan de raad van toezicht. Het gevraagd
  en ongevraagd adviseren en klankborden heeft een antennefunctie en kan een brug slaan naar stakeholders;
 4. Het optreden als werkgever van het college van bestuur, zoals het benoemen en ontslaan van de rector-bestuurder en/of lid van het college van bestuur, het bepalen van diens arbeidsvoorwaarden en het realiseren van de jaarlijkse evaluatie van het college
  van bestuur.

Algemeen teamprofiel
Diversiteit. Die elkaar kan vinden.

Algemeen profiel van een intern toezichthouder 
We verlangen dat de intern toezichthouder voldoet aan de volgende functie-eisen:

 • De grondslag en de doelstelling van het Laurens Lyceum onderschrijven en/of bij voorkeur katholiek;
 • Binding hebben met de missie en visie, zoals geformuleerd in het strategisch beleid;
 • Onafhankelijkheid, geen directe of indirecte tegenstrijdige belangen, posities of relaties (functies en nevenfuncties);
 • Bij voorkeur wonen of werkzaam zijn in het voedingsgebied van de school;
 • Voldoende beschikbare tijd en motivatie voor inzet en commitment; 
 • Bereidheid tot verantwoording, het zich willen houden aan wet- en regelgeving, kennis van governance regels;
 • Beleidsdocumenten kunnen doorgronden en analyseren. Daartoe dient er inzicht te zijn in de planning en controlecyclus, organisatieprocessen en projectmatig werken; 
 • Kritisch-analytisch oordeelsvermogen;
 • Inzicht in het veld van de stakeholders (maatschappij / politiek / onderwijs);
 • Evenwicht tussen distantie en betrokkenheid;
 • Bereidheid tot evaluatie over het eigen handelen en het handelen van het intern toezichthoudend orgaan; 
 • Beschikken over relevante netwerken, zowel beroepsmatig als regionaal;
 • Enige bestuurlijke en/ of toezichthoudende ervaring;
 • Constructief met betrekking tot advisering aan het college van bestuur;
 • Als werkgever van de directeur-bestuurder kennis of ervaring hebben van/in werven en selecteren, het voeren van beoordelings-, functionerings- en slechtnieuwsgesprekken. 

Daartoe dient de intern toezichthouder te beschikken over de volgende kerncompetenties:

 • Analytisch conceptueel vermogen (werk- en denkniveau (hbo / wo));
 • Strategisch inzicht, helikopterview, integratief denken;
 • Kritisch-analytisch oordeelsvermogen, hoofd en bijzaken kunnen onderscheiden;
 • Integriteit, sterk normbesef, zorgvuldigheid en nastreven van transparantie;
 • Proactieve opstelling (informatie zoeken, dóórvragen, netwerken); 
 • Maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel;
 • Gevoel voor verantwoording naar de primaire stakeholders (leerlingen, ouders, docenten);
 • Een teamspirit hebben; 
 • Reflecterend vermogen op de eigen rol, positie, invloed en gedrag. 

Met betrekking tot kennis en (werk)ervaring verlangt de organisatie het volgende van een intern toezichthouder:

 • Bestuurlijke en/ of toezichthoudende ervaring; 
 • Beleidsdocumenten kunnen doorgronden en analyseren. Daartoe dient er inzicht te zijn in de planning en controlecyclus, organisatieprocessen en projectmatig werken;
 • Inzicht in het veld van andere stakeholders (maatschappij/ politiek). 

Tenslotte heeft de organisatie qua persoonlijkheid een voorkeur voor: 

 • Leuke/alerte mensen met gevoel voor humor.

Specifieke kwaliteiten (die bij één of meer interne toezichthouders aanwezig dienen te zijn)
Door kennis en ervaring in staat zijn op een kritische en onafhankelijke manier toezicht te houden en daadwerkelijk toegevoegde waarde te leveren met betrekking tot een of meer van de volgende disciplines of domeinen:

 • Kwaliteit van het onderwijs, innovatie;
 • Inzicht in en ervaring met zingeving en levensbeschouwing;
 • Financieel-economische sturing en risicomanagement;
 • Communicatie met betrekking tot rapportage en verantwoording;
 • Strategisch HR-beleid, sociaal beleid;
 • Functioneren, samenstelling en structuur van het bestuur en van het management;
 • Communicatie en positioneringsvraagstukken;
 • Juridische aspecten (rond fusies en vormen van (commerciële) samenwerking/ statuten en interne regelgeving);
 • Kennis op het gebied van jeugd en jeugdwelzijnswerk;
 • Ondernemerschap in de private en/of publieke sector;
 • Vastgoed c.q. facilitair beleid.

Voor de huidige vacature binnen de Raad van Toezicht zijn wij specifiek op zoek naar een nieuw lid met de volgende kwaliteiten:

 • Kennis van of ervaring met onderwijs, innovatie, kwaliteit
 • Juridische achtergrond (HBO/WO)
 • Bouwkundig inzicht of ervaring

Daarnaast heeft het voorkeur dat het nieuwe lid katholiek is, gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht en de statuten van de Stichting.
Voor deze functie zal een vergoeding worden gegeven. Daarnaast wordt er verwacht dat het lid van de Raad van Toezicht bereid zal zijn vakspecifieke cursussen te volgen en aanwezig te zijn op alle vergaderingen van de Raad van Toezicht (tussen de 4 en 6 vergaderingen
per jaar).
De kandidaat moet er rekening mee houden dat er aan voorbereidingen voor vergaderingen, naast volgen van cursussen en tussentijdse vraagstukken er ongeveer een tijdsbeslag zal zijn van 1 dag per maand. 
 

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *