Hoofd Bedrijfsvoering

DE ORGANISATIE
De “Scholengroep Rijk van Nijmegen” is een samenwerkingsverband van een aantal gerenommeerde scholen voor voortgezet onderwijs: het Canisius College, het Kandinsky College de Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud, Het Rijks vmbo Campus, de Jorismavo en het
Pontem College. De onderwijsactiviteiten van de Scholengroep bestrijken de volle breedte van het voortgezet onderwijs van internationale schakelklas, vmbo tot en met (tweetalig) gymnasium.
 
Het Bestuursbureau is op zoek naar een Hoofd Bedrijfsvoering, “een teamspeler met impact”

Het Bestuursbureau van SGRvN is er om de bestuurder en de rectoren/directeuren te faciliteren bij het vervullen van hun functie in de vorm van beleidsondersteuning, advies en uitvoering. Momenteel werkt er een goed team van 17 medewerkers met veel kennis en
ervaring op de functie/aandachtsgebieden: HRM, Personeels- en salarisadministratie (PSA), Financiën en Planning & Control, ICT, Kwaliteitszorg, Facilitair (Huisvesting/inkoop) en het Secretariaat.
 
Voor meer informatie over de Scholengroep Rijk van Nijmegen, zie www.sgrvn.nl.
 
KOERSPLAN: Leren voor later (2018-2022)
Van selfie naar samen
 
Onze missie is dat leerlingen zich ontwikkelen tot geëngageerde en zelfredzame mensen met toekomstbestendige competenties. Daarom bundelen we de krachten om van betekenis te zijn in het leven van onze leerlingen. Zodat zij een gelukkig leven kunnen leiden en
een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren in onze samenleving. Iedereen hoort erbij en we trekken samen op. Daarom kiezen we voor het &-teken als symbool in onze uitingen.
 
 
ACTUELE THEMA’S
Krimp leerlingenaantal en financiële gevolgen
Tot 2020 blijft het leerlingenaantal dalen in onze regio en we streven ernaar om ons marktaandeel te kunnen behouden. Zo wordt er intensief gestuurd op het in evenwicht houden van lesvraag en – aanbod middels versterkt personeelsbeleid om een gezonde financiële
situatie te behouden.
 
Huisvesting
Na nieuwbouw bij het Canisius College en NSG Groenewoud is gestart met nieuwe huisvesting voor Het Rijks VMBO Campus en de Jorismavo. Daarnaast zijn er plannen voor nieuw-/verbouw bij het Kandinsky College Nijmegen en Molenhoek.
 
Onderwijsvernieuwing en –ontwikkeling
Op alle scholen wordt gewerkt aan adequaat eigentijds onderwijs. Er is bijvoorbeeld een start gemaakt met gepersonaliseerd leren en digitale geletterdheid. Maar ook werken we aan de aansluiting van het onderwijs op de vraag uit het bedrijfsleven en zoeken de
samenwerking op het gebied van techniekonderwijs. Dit vraagt investering in personeel en materieel.
 
SGRv& Academy
Kwaliteit van de medewerker is één van de speerpunten van de Beleidsgroep Goed Werkgeverschap en professionalisering is dus een belangrijk thema. De SGRv& Academy is sinds 2017-2018 gestart en moet verder ontwikkeld worden wat betreft afstemming vraag en aanbod.

FUNCTIE
Als hoofd Bedrijfsvoering ben je werkzaam op het Bestuursbureau.  Je werkt onder de verantwoordelijkheid van de bestuurder en adviseert, coördineert en verricht werkzaamheden op het gebied van Financiën en Facilitair (Huisvesting, Vastgoed en Inkoop) en je
geeft leiding aan de collega’s van Financiën en Facilitair. Daarnaast verwachten we dat je kennis hebt van en ervaring hebt met de andere onderdelen van bedrijfsvoering: ICT, HRM en Kwaliteitszorg.
 
BELANGRIJKSTE TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
 Is verantwoordelijk voor de algehele bedrijfsvoering en werkt daarbij nauw samen met de controller van de Scholengroep.

 • Eindverantwoordelijk voor het opstellen van het financieel (meer)jarenbeleidsplan, de begroting, tussentijdse rapportages en het jaarverslag;
 • Geeft adviezen en maakt besliscalculaties op financieel/bedrijfseconomisch gebied inzake investeringen, producten/diensten, subsidieregels, fiscale aspecten, risicomanagement en bedrijfseconomische risico’s van inkoopcontracten;
 • Is aanspreekpunt voor de Audit Commissie en de Raad van Toezicht;
 • Signaleert ontwikkelingen met betrekking tot het financieel bedrijfseconomisch, HRM-, kwaliteits- en ICT-beleid en vertaalt deze naar mogelijkheden voor nieuwe dienstverlening en instellingsbeleid vanuit het eigen vakgebied.

 
–    Geeft inhoudelijk leiding aan de onderdelen Financiën en Facilitair (Huisvesting, Vastgoed en Inkoop) van het     Bestuursbureau en geeft functioneel leiding aan de daarbij behorende decentrale beleidsondersteunende medewerkers.

 • Evalueert de processen en diensten vanuit Financiën en Facilitair, implementeert verbeteringen van deze processen en diensten en draagt bij aan het verder (door) ontwikkelen tot kwalitatief krachtige teams. Voor afdeling Financiën gebeurt dit in samenspraak
  met de controller;
 • Is verantwoordelijk voor de huisvestingsvraagstukken op alle scholen in samenspraak met de schoolleiding;
 • Draagt zorg voor het serviceniveau vanuit alle onderdelen van het Bestuursbureau, alsmede voor de communicatie tussen de ondersteunende afdelingen en het primaire proces (de interne afnemers van diensten);
 • Geeft richting en sturing aan de samenhang op het gebied van de dienstverleningsprocessen tussen de verschillende, centrale en decentrale, ondersteunende onderdelen ter verhoging van de efficiency, effectiviteit en kwaliteit.

 Geeft strategische adviezen aan de bestuurder en het directieteam.

 • Maakt deel uit van het directieteam;
 • Is sparringpartner voor de bestuurder;
 • Draagt ideeën, concepten en beleidsvoorstellen aan over de ontwikkeling en vernieuwing van de bedrijfsvoering;
 • Levert een bijdrage aan het strategische HRM-beleid, Kwaliteitszorg en ICT-beleid door een actieve bijdrage te leveren aan strategische afwegingen;
 • Levert een bijdrage aan de verbetering van het planmatig en projectmatig werken binnen de Scholengroep o.a. door te participeren in project- of werkgroepen voor de uitwerking/invoering van nieuw beleid en de coördinatie van de verschillende beleidsterreinen;
 • Draagt zorg voor het (doen) opstellen van (strategische) analyses en (meerjaren) prognoses en het in kaart brengen van risico’s waarin de gevolgen van beleidsvoornemens en veranderende wet- en regelgeving voor de bedrijfsvoering inzichtelijk worden gemaakt;
 • Vertegenwoordigt de bestuurder naar externe overlegpartners.

  
FUNCTIE-EISEN

 • Academisch werk- en denkniveau (bedrijfseconomie/financiën of bedrijfskunde);
 • Ruime leidinggevende ervaring op strategisch/tactisch niveau in een vergelijkbare functie;
 • Diepgaande kennis van Financiën, Planning & Control en Facilitair;
 • Brede kennis van overige aspecten van de bedrijfsvoering, waaronder HRM, informatisering, informatievoorziening en –beheer en Kwaliteitszorg;
 • Ervaring met projectmanagement;
 • Adviesvaardigheden, waaronder onderhandelingsvaardigheden voor het (doen) realiseren van effectieve beleidsontwikkeling, overtuigingskracht en diplomatie om procesmatig en resultaatgericht de ontwikkeling en implementatie van beleid te realiseren;
 • Analytisch vermogen om op tactisch en strategisch niveau te functioneren;
 • Organisatiesensitiviteit om te kunnen schakelen naar diverse niveaus binnen de organisatie en verwachtingen adequaat te kunnen managen;
 • Affiniteit met de sector onderwijs is een pré.

  
PROFIEL
Je geeft op inspirerende en coachende wijze leiding aan de collega’s van Financiën en Facilitair van het Bestuursbureau en je weet de nu nog decentraal werkende collega’s van Financiën en Facilitair verder te ontwikkelen conform onze geïntegreerde, klantgerichte
serviceorganisatie. Je stimuleert hen en spreekt aan waar nodig. Je werkt graag en goed samen. Vanuit een totaaloverzicht weet je verbindingen tussen de verschillende bedrijfsprocessen te realiseren, waarbij je gemakkelijk kunt schakelen tussen de verschillende
niveaus in de organisatie.  Jouw houding is zakelijk, stevig op inhoud, maar ook dienstverlenend en verbindend.
 
Je beschikt over ruime kennis en ervaring op het gebied van financiën en bedrijfsvoering. Je geldt als een proactieve sparringpartner van de bestuurder en het management op het gebied van strategische bedrijfsvoering en (concern)controlling. Je levert bijdragen
aan de ontwikkeling van strategie en beleid van de organisatie en speelt daarbij een proactieve, ondersteunende rol. Je bent communicatief sterk zowel in woord als geschrift.
 
Je durft kritisch te zijn, altijd opbouwend, Je bent overtuigend en deelt de passie voor het onderwijs met de andere medewerkers binnen de Scholengroep.
 
Kortom een teamspeler met impact!
 
COMPETENTIEPROFIEL
Uit de Beroepsstandaard Schoolleiders VO zien we de volgende competenties als selectiecriterium:

 • Strategische visie: heeft een langetermijnvisie, heeft een breed perspectief, houdt uiteenlopende mogelijkheden in gedachten bij het ontwikkelen van een toekomstbeeld voor de Scholengroep;
 • Ontwikkelen van anderen: is actief bezig met het verbeteren van vaardigheden en het ontwikkelen van de talenten van anderen door het geven van constructieve feedback, coaching, opleidingsmogelijkheden en opdrachten die een beroep doen op hun capaciteiten
  en hun ontwikkeling;
 • Oordeelsvorming: neemt rationele, realistische en gegronde beslissingen, gebaseerd op het overwegen van alle beschikbare feiten en alternatieven;
 • Overzien van bedrijfsprocessen: heeft kennis en ervaring met betrekking tot veel verschillende onderdelen van de bedrijfsvoering, houdt bij het ontwikkelen van nieuwe strategieën en plannen rekening met alle verschillende bedrijfsonderdelen.

 
ARBEIDSVOORWAARDEN
Het betreft een tijdelijke benoeming voor een jaar met uitzicht op een vaste benoeming met een werktijdfactor van 0,8. Inschaling is schaal 13 CAO VO.
 
PROCEDURE
 Ben je geïnteresseerd in deze functie en heb je vragen? Neem dan contact op met Fons Merkx, controller. Telefoon: 024-3522555. Bereikbaar op dinsdag, woensdag en vrijdag.
 
We ontvangen jouw motivatiebrief en CV uiterlijk 31 augustus 2019 per mail:
mail@sgrvn.nl
ter attentie van Hans Schapenk.
 
De eerste gesprekken zijn gepland op 6 en 9 september. De tweede ronde is op vrijdag 13 september 2019.
We willen de procedure voor 1 oktober 2019 rond hebben.
Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor de benoeming.
 
 
 
 

Solliciteer

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *