Directeur Montessorischool

Vacature directeur Montessorischool Bergen op Zoom
Voor de Montessorischool in Bergen op Zoom zijn wij per 01-01-2020 op zoek naar een gedreven, daadkrachtige en enthousiaste directeur.
De Montessorischool is een van de zeven scholen behorende bij stichting ABBO. Stichting ABBO staat voor Algemeen Bijzonder Basis Onderwijs en Vrijeschoolonderwijs. De missie van stichting ABBO is: ‘Laat uw kind bijzonder zijn’. Vanuit deze missie is het de
overtuiging van alle ABBO-scholen dat onderwijs méér moet bieden dan goede resultaten op het gebied van taal en rekenen. Natuurlijk voldoen de scholen aan de eisen die de onderwijsinspectie stelt, daarnaast levert het onderwijs op de ABBO-scholen een bijdrage
aan de brede ontwikkeling van de leerlingen, zodat al hun talenten en mogelijkheden tot bloei komen. Op die manier bereidt ABBO leerlingen het beste voor op hun toekomstige rol in de samenleving. Leerlingen worden opgeleid tot creatieve denkers, onderzoekende
en ondernemende mensen die kunnen samenwerken en verbinden. Dit doet ABBO samen met ouders. Juist omdat de ABBO-scholen door ouders zijn opgericht, vinden wij het educatief partnerschap tussen school en ouders van groot belang. Elke school profileert zich
op een eigen wijze, met een eigen onderwijskundig concept en heeft partners buiten de school waarmee dat concept wordt gerealiseerd.

Profiel
We zoeken iemand die de onderwijskundige ontwikkelingen en organisatieontwikkeling, die de school de afgelopen jaren heeft doorgemaakt, kan borgen en verder verfijnen. ‘Help mij het zelf doen’ en ‘vrijheid in geborgenheid’ vormen de basis in handelen naar kinderen,
ouders, collega’s en externen. Daarnaast wordt er gehandeld vanuit de waarden: open, eigen, verantwoordelijk, nieuwsgierig en lef. Als directeur ben je een natuurlijk leider, kun je verschillende stijlen van leidinggeven toepassen en ben je besluitvaardig.
Daarnaast kun je als netwerker omgaan met verschillende sociale groepen en partijen. Wij zoeken iemand met een groot inlevingsvermogen, die situaties goed aanvoelt, kan analyseren en daar proactief op handelt. Je hebt een heldere visie op passend onderwijs
en kunt met het team komen tot een breed en reëel onderwijsaanbod gebaseerd op de principes van Maria Montessori.

Functieomschrijving
Binnen stichting ABBO is de directeur integraal verantwoordelijk voor de school. Binnen deze verantwoordelijkheid vallen de beleidsterreinen financiën, huisvesting, personeel, kwaliteitszorg en marketing & communicatie. Vanuit vastgestelde kaders heeft de directeur
de ruimte om op alle beleidsterreinen eigen keuzes te maken en hiermee het onderwijs op de school vorm te geven. De directeur legt verantwoording af aan de algemeen directeur van stichting ABBO. De directeur vormt samen met de andere schooldirecteuren en algemeen
directeur het bovenschools directieoverleg. Hierin wordt verwacht dat je een proactieve en constructieve bijdrage levert aan de ontwikkelingen op stichtingsniveau.

Op basis van de schoolgrootte is er ruimte voor een aanstelling van drie dagen (0,6375 fte.). Dit is de ambulante tijd die beschikbaar is voor de invulling van de directiefunctie. Het betreft een benoeming voor bepaalde tijd in schaal DB van een jaar met bij
goed functioneren uitzicht op een benoeming voor onbepaalde tijd in schaal DC. Kandidaten met een grotere werktijdfactor worden met klem gevraagd om ook te solliciteren. In dat geval zal in overleg met de algemeen directeur worden bekeken op welke wijze gekomen
kan worden tot een verantwoorde invulling van de werktijdfactor.

Het betreft een benoeming voor bepaalde tijd in schaal DB van een jaar met bij goed functioneren uitzicht op een benoeming voor onbepaalde tijd in schaal DC.

Solliciteer

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *