Directeur Jenaplanschool Roncalli in Velp (GLD)

Het profiel en de opdracht
Profiel van de directeur
De Roncallischool zoekt een directeur die:
 

 • Een afgeronde schoolleidersopleiding heeft en die indien mogelijk al ervaring heeft met het Jenaplanconcept (of een nadrukkelijke wens heeft om zich daarin te verdiepen/specialiseren);
 • Aantoonbare meerjarige ervaring heeft als schoolleider;
 • Hart heeft voor kinderen en in hen gelooft, evenals in hun ouders;
 • Oog weet te houden voor de principes van het Jenaplanconcept in relatie tot de opdracht waar de school voor staat en deze waar nodig ook weet te versterken;
 • Daadkrachtig leiding geeft vanuit duidelijke doelen;
 • Helder, duidelijk en open communiceert;
 • Keuzes kan en durft te maken in het belang van de kinderen en de school;
 • Prioriteiten stelt en zorgt dat afspraken nagekomen worden;
 • Overzicht houdt op processen, deze bewaakt en (tijdig) bijstuurt waar nodig;
 • Zichtbaar en bereikbaar voor teamleden, ouders en kinderen is;
 • Gastvrij en benaderbaar is;
 • Een teamgevoel creëert waarbinnen teamleden professioneel samenwerken en met elkaar in gesprek gaan;
 • Een verbinder is tussen team, ouders en kinderen;
 • Binnen het team zorgt voor een goede balans tussen werk en ontspanning en/of gezelligheid;
 • Kansen en talenten ziet en stimuleert bij het team;
 • Hoge verwachtingen van teamleden heeft, hen op uitnodigende en realistische wijze ondersteunt en de professionele aanspreekcultuur stimuleert met een combinatie van warmte en zakelijkheid;
 • Leiding geeft waar nodig, ruimte en deelverantwoordelijkheid geeft waar het kan;
 • Ouders, kinderen en teamleden enthousiasmeert;
 • Op enthousiaste en ondernemende wijze de school kan profileren in Velp en omgeving.

 
Enkele kenmerken die het team belangrijk vindt: oprecht luisteren, mensenmens met inlevingsvermogen, eerlijk en transparant.
Enkele kenmerken die de kinderen belangrijk vinden: sociaal, vriendelijk, feestelijk en contact houden met de kinderen.
Enkele kenmerken die de ouders belangrijk vinden: communicatief sterk, enthousiasmerend, gastvrij en daadkrachtig.

 

De opdracht
De directeur van de Roncallischool is verantwoordelijk voor:
 

 • Het vasthouden en verder uitbouwen van de ingezette schoolontwikkeling dat moet leiden tot duurzaam stabiel goede onderwijsresultaten voor alle kinderen;
 • De inhoudelijke doorontwikkeling van het huidige onderwijsaanbod van de Roncallischool: verder werken aan een herkenbaar en profilerend, eigen onderwijskundig gezicht in afstemming met de andere Deltascholen in Veluwezoom en in nauwe verbinding met de strategische
  koers van de Delta Scholengroep;
 • De verdere professionalisering en resultaatgerichtheid van het team aansluitend bij het profiel van de Roncallischool;
 • Het vormgeven van het personeelsbeleid (teamontwikkeling en persoonlijke professionele ontwikkeling) passend bij het profiel van de school;
 • Het intensiveren en verbeteren van de relaties met andere (Delta) scholen in het cluster Veluwezoom;
 • Het doen begeleiden en coachen van startende, re-integrerende en specialiserende leerkrachten;
 • Het blijvend zichtbaar maken van de school binnen de wijk, het dorp, de Scholengroep en andere relevante plekken (waaronder de Jenaplanvereniging);
 • De verdere realisatie (en uitbouw) van een constructieve relatie met partners in en om de school;
 • De voortdurende ontwikkeling van de bijzondere identiteit van de school, en haar dialoogschool-karakter (identiteit/zingeving is een expliciete opdracht voor schoolleiders en teams binnen de Deltascholengroep);
 • Het benutten van inhoudelijke expertise en ondersteuning vanuit de Stichting CLC Arnhem PO (innovatie & ontwikkeling) met bijzondere aandacht voor wereldburgerschap in aansluiting op de doelen van de Scholengroep (Stichting Delta Wereldscholen);
 • Het leveren van een bijdrage aan het strategisch beleid en identiteit van de Delta Scholengroep.

 
Naast schooldirecteur ben je ook een Deltadirecteur: samen met andere directeuren neem je deel aan het directieberaad, je steunt collega’s bij hun opdracht en draagt bij aan de strategische agenda van de Delta Scholengroep. Samen werken aan identiteit, solidariteit
en klimaat zijn ook een door jou gevoelde opdracht waar je aan wilt bijdragen.
 
 
Competenties
 
Strategische visie
Heeft een lange termijn visie, houdt mogelijkheden en identiteit in gedachten bij het ontwikkelen van een toekomstbeeld voor het team, de school en de Delta Scholengroep.
Leiding geven
Geeft richting aan het team, neemt de leiding op zich en spreekt de talenten aan van het team om doelen te bereiken.
Opbouwen en onderhouden van relaties
Is in staat op alle niveaus relaties met mensen op te bouwen en te onderhouden.
Communicatie
Is in staat op alle niveaus in begrijpelijke taal zowel mondeling als schriftelijk te communiceren.
Ontwikkelen
Is actief bezig met het verbeteren van vaardigheden en talenten van zichzelf en van het team. Hij/zij geeft daartoe constructieve feedback, opleidingsmogelijkheden, coaching en deelt taken toe.

Oordeelsvorming
Neemt rationele, realistische en gegronde besluiten gebaseerd op het overwegen van alle beschikbare feiten en alternatieven, maar vergeet nooit de menselijke maat.
Innoverend vermogen
Is in staat te onderwijskundige innovaties in te zetten en mensen daarin mee te nemen.
Omgevingssensitiviteit
Kan belangen en motivaties onderscheiden/herkennen en hierop inspelen.
 
 
Arbeidsvoorwaarden
Ingangsdatum:                       vanaf 01-08-2022
Salaris:                                   schaal D12 conform cao primair onderwijs
Benoemingsomvang:             0,8-1,0 fte
 
 
Enthousiast?
Dan ontvangen wij graag uiterlijk maandag 6 juni 2022 een motivatiebrief met CV op
info@deltascholengroep.nl
Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure. Eerste gespreksronde staat gepland voor 14 juni.
Voor meer informatie kun je bellen met: drs. A.M. (Anje-Margreet) Woltjer, Lid College van Bestuur (06-15688100).
 

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *