Directeur in Bussum

De Vondelschool Bussum zoekt een ervaren directeur (m/v) die zich wil ontwikkelen tot directeur-bestuurder. 

1 Wie zijn wij?
De Vondelschool is gevestigd in het centrum van Bussum. Er wordt onderwijs gegeven aan ruim 400 leerlingen die erg enthousiast zijn over de school. De school maakt deel uit van de Stichting Algemeen Bijzonder Basisonderwijs ‘t Gooi (Stichting ABBG) die één
school bestuurt en is een zogenaamde éénpitter. Het bestuur en de Raad van Toezicht (RvT) van de Stichting ABBG vormen samen het ‘bevoegd gezag”. Het bestuur bestaat uit ouders.

De directeur is verantwoordelijk voor het operationele management, de ontwikkeling van het (meerjarig) onderwijsbeleid, de (volledige) bedrijfsvoering, de onderwijsprogrammering én het leidinggeven. Door de toezichthoudende rol van het bestuur is de directie
de eerstverantwoordelijke voor zowel de (meerjarige) beleidsontwikkeling (onderwijs en bedrijfsvoering) en het operationele management van de school. De directie legt (achteraf) verantwoording af aan het bestuur.

De Vondelschool heeft een sterk team van bevlogen en gedreven leerkrachten, vakleerkrachten, onderwijsassistenten en intern begeleiders. Op de Vondelschool doen we er alles aan om alle kinderen zich welkom, gezien, gehoord en veilig te laten voelen. Betrokken
en vaardige leerkrachten begeleiden de kinderen daarbij met onderwijsactiviteiten die ruimte bieden aan de persoonlijke sociaal-emotionele ontwikkeling, spel, onderzoek en cognitieve vaardigheden. 

2 Wie zoeken wij?
Het bestuur van de Stichting ABBG zoekt een ervaren directeur die zich wil ontwikkelen tot directeur-bestuurder. Daarnaast is het bestuur van de Vondelschool momenteel bezig te onderzoeken welk governance model het meest toekomstbestendig is. Het model van
de directeur-bestuurder met een Raad van Toezicht is een model waar nadrukkelijk naar gekeken wordt. De persoon die wij zoeken moet tenminste voldoen aan onderstaande criteria: 

 • Heeft kennis en ervaring in het basisonderwijs

De directeur heeft passie voor het basisonderwijs en is een echt onderwijsmens! Hij/zij voelt zich betrokken bij het onderwijs aan leerlingen van 4 tot 12 jaar en heeft een duidelijke visie op hoe kinderen het beste voorbereid kunnen worden op een snel veranderende
wereld. De directeur weet deze visie om te zetten in een concrete aanpak om de onderwijskwaliteiten op voldoende niveau te houden. Indien nodig initieert en begeleidt hij/zij veranderingsprocessen gericht op verbetering en innovatie van het onderwijs. Hij/zij
maakt daarbij gebruik van de kennis en expertise van de teamleden. De directeur is het gezicht van de school en staat in de ochtend bij de deur om ouders en leerlingen te begroeten. 

 • Transitie governance  

Met het oog op de toekomst onderzoekt het bestuur van de Vondelschool of een ander governance model beter past bij de Vondelschool. Gedacht wordt aan het model van directeur-bestuurder met een Raad van Toezicht. Wij zoeken daarom een directeur die nu directeur-bestuurder
is of iemand die zich wil ontwikkelen tot directeur-bestuurder van een school met een gedegen governance structuur. De directeur die wij zoeken gedijt derhalve in beide structuren en speelt een actieve rol in het bedenken van de beste governance structuur
voor de school. Hij/zij draagt actief bij aan een eventuele transitie en is uiteindelijk in staat om eventueel als directeur-bestuurder te functioneren. Hij/zij is in staat om vanuit mandaat van het bestuur te handelen. 

 • Creëert draagvlak 

De directeur weet mensen te motiveren voor een doel of verandering. Hij/zij heeft inzicht in eventuele weerstand en is in staat deze weerstand om te vormen tot een positief standpunt. Hij/zij maakt heldere keuzes en afspraken en zorgt ervoor dat procedures
worden nageleefd. Hij/zij bevordert een goede samenwerking en afstemming, stuurt op hoofdlijnen en kaders, werkt vanuit wederzijds vertrouwen, onderhoudt contacten met belanghebbenden binnen en buiten de school, is positief ingesteld en heeft humor!

 • Is communicatief vaardig

De directeur is helder en transparant in zijn/haar verwachtingen naar alle teamleden en bespreekt verschillen in verwachtingen. Hij/zij ziet het belang van het investeren in goede, wederkerige relaties met de ouders.

 • Heeft inzicht en kennis van financiële processen en bedrijfsvoering

Vanwege het éénpitterschap is een goede kennis en interesse van het financiële beheer van de school belangrijk. De directeur dient zorg te dragen voor de afstemming van het schoolbeleid met het strategisch beleid van het bestuur Dit vereist een goede samenwerking
en onderling vertrouwen tussen de directeur en het bestuur. Hij/zij vindt een financieel gezonde school vanzelfsprekend en daar stuurt hij/zij ook op. 

 • Zorgt voor verbinding 

De directeur maakt verbinding en met heldere kaders zorgt hij/zij voor behoud van de professionele ruimte en autonomie voor de leerkracht. De directeur kan goed luisteren, observeren en benoemt wat hij/zij ziet. Hij/zij gaat uit van verschillen, eigenheid en
talenten en weet deze te verbinden. Elkaar feedback geven en elkaar aanspreken worden gezien als positief en vanzelfsprekend en hebben als doel effectiever en prettig samen te werken. De directeur is open en belangstellend, maar is niet bang een kritische
noot constructief te kraken.

3 Wat vinden wij belangrijk?

 • Strategisch partner

Het bestuur zoekt een strategisch partner in een directeur. De lijnen zijn kort en de samenwerking goed, waardoor snel schakelen mogelijk is en er veel is te realiseren. De nieuwe directeur is iemand die op informele toon en ontspannen wijze gezamenlijk kan
optrekken. Tegelijkertijd is de directeur rolvast, zich bewust van de verschillende verantwoordelijkheden en zoekt hij/zij een effectieve, constructieve samenwerking op met interne en externe belanghebbenden. Aandachtspunten voor de komende jaren zijn onder
andere:

 • Het toekomstbestendig maken van de governance structuur. 
 • Aandacht voor aantrekkelijk werkgeverschap en strategisch personeelsbeleid. De school wil een aantrekkelijke werkgever blijven, ervaart op dit moment nauwelijks een lerarentekort en streeft ernaar dit te behouden.
 • Het stimuleren van innovatie en deskundigheid op het gebied van digitalisering. 
 • Opbrengstgericht werken

Er is veel aandacht voor mogelijkheden van het kind en de focus ligt op zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Tevens is er goede begeleiding van leerlingen die extra aandacht behoeven door onderpresteren. Daarnaast is er ook aandacht voor leerlingen die meer dan
gemiddelde leerbehoeften hebben. De focus op opbrengstgericht werken geeft duidelijkheid en richting. Dit resulteert in relatief goede eindresultaten en in een gedegen schooladvies. Onderzoek laat zien dat leerlingen van de Vondelschool na 3 jaar over het
algemeen nog steeds het geadviseerde onderwijs volgen.
 

 • Identiteit 

Op de Vondelschool willen wij de kinderen voorbereiden op hun toekomstige rol in de samenleving. Zodat ze zich met een open blik ontwikkelen tot verantwoordelijke en zelfstandige volwassenen. Er is veel aandacht voor muziek, gym, drama en creatieve vorming
die worden gegeven door vakleerkrachten. 
 

 • Schoolgebouw

De Vondelschool is gehuisvest in een gebouw uit 1905. Het gebouw voldoet echter niet meer aan de hedendaagse eisen en zal daarom in 2024-2025 grondig worden verbouwd. Van de nieuwe directeur wordt verwacht dat hij/zij deze verbouwing, samen met het bestuur
en een professionele partij, zal kunnen begeleiden. Het karakteristieke schoolgebouw draagt bij aan de sfeer. De verbouwing van de school geeft kansen om ruimtes in te richten op basis van onze doelstellingen en onderwijsconcepten. Denk hierbij aan verduurzaming,
een flexibele inrichting van ruimtes passend bij huidig en toekomstig onderwijs en een gezonde en inspirerende leeromgeving. 

4 Praktische informatie en procedure
Als deze vacature je aanspreekt en je je in dit profiel herkent, horen wij graag van jou. We gaan ervan uit dat je als kandidaat beschikt over bij het kaliber van de functie passende kwaliteiten, met leidinggevende ervaring in het basisonderwijs. Hij/zij is
geregistreerd als vakbekwaam schoolleider.

Het betreft een functie voor 0,8-1,0 fte in schaal D12 of D13, afhankelijk van opleiding en ervaring, conform de CAO primair onderwijs. Mocht de Vondelschool haar governance gaan wijzigen en er gekozen wordt voor een directeur-bestuurder model zal de inschaling
van deze functie naar verwachting in B1 zijn. Na wijziging van de governance wordt de directeur-bestuurder aangesteld in B1. 

In deze procedure zal gelijktijdig intern en extern worden geworven. Het voornemen is de nieuwe directeur per 29 augustus 2022 te laten starten, of zoveel eerder als mogelijk. De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie zal plaatsvinden in week
24 en de tweede in week 25. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Jouw brief en curriculum vitae kun je versturen naar
bestuur@vondelschoolbussum.nl
ter attentie van Marianne Hersbach-Driessen (secretaris bestuur) onder vermelding van “sollicitatie directeur Vondelschool”.
Meer informatie is te vinden via www.vondelweb.nl en telefonisch: Marianne Hersbach-Driessen 06-20430124/ Maaike Siers 06-26562325.

We zien je reactie graag uiterlijk 31 mei 2022 tegemoet.

 

Vondelschool
voor nieuwsgierige Aagjes
Nieuwsgierig Betrokken Hartelijk Vaardig

We gaan ervan uit dat je als kandidaat beschikt over bij het kaliber van de functie passende kwaliteiten, met leidinggevende ervaring in het basisonderwijs. Hij/zij is geregistreerd als vakbekwaam schoolleider.

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *