College van Bestuur

De organisatie STOPOZ
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland( STOPOZ) bestuurt 9 openbare basisscholen in de regio Zuid Kennemerland in de gemeenten Bloemendaal, Heemstede, Zandvoort, Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Bij elke school van STOPOZ is sterk openbaar onderwijs
het uitgangspunt. Centraal staat de opdracht om voortdurende verbetering van het onderwijs te faciliteren en onderlinge samenwerkingskansen te zoeken en te benutten. Het verder creëren van meerwaarde door gemeenschappelijke bedrijfsvoering en sturing op kennisdeling
en samenwerking is daar onlosmakelijk mee verbonden. In totaal werken er circa 140 personeelsleden bij de stichting en samen verzorgen zij onderwijs aan circa 2.200 leerlingen.

STOPOZ scholen kenmerken zich onder andere door talentontwikkeling, ondernemend handelen en schoolprofilering.  STOPOZ vindt het belangrijk dat de leerlingen en de personeelsleden initiatiefrijk zijn en hun talenten inzetten. In het onderwijs van vandaag werken
we aan de toekomst van onze leerlingen. Daarbij geloven we in de kracht van de lerende organisatie. Om de talenten van onze leerlingen aan te boren optimaal tot ontwikkeling te brengen is ontwikkelingsgerichte en besluitvaardige sturing en leiding nodig. Zowel
op de scholen als op bovenschools niveau.

Het bevoegd gezag van de Stichting is in handen van het College van Bestuur dat bestaat uit één persoon. De bestuurder geeft leiding aan de directies van de scholen en aan de medewerkers van het bestuursbureau. Samen wordt er vanuit hoge ambities dagelijks
gewerkt aan aantoonbaar goed onderwijs. Het openbare karakter van het onderwijs maakt dat zij toegankelijk is voor leerlingen, ouders en medewerkers van verschillende achtergronden. Wat betreft de organisatie is er voor gekozen om een goede balans te creëren
tussen centraal en decentraal, wat heeft geresulteerd in een stafbureau van beperkte omvang met expertise op de domeinen financiën, HRM en kwaliteitszorg. Met de komst van de huidige (interim)bestuurder halverwege 2019 is een nieuwe koers ingezet. De huidige
(interim)bestuurder draagt een stichting over waarin de basis op orde is en waar ruimte is voor vernieuwing en verbinding. In het directeurenoverleg is de wens uitgesproken om de ingezette ontwikkelingen verder voort te zetten.  STOPOZ heeft een Raad van Toezicht
van vijf personen.

Wat ambieert STOPOZ?
De uitdagende toekomst is nu! De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (STOPOZ) daagt de leerlingen uit om in een van onze scholen de stevige en sterke basis verder te ontwikkelen voor hun eigen toekomst. Met plezier naar school gaan, goed
resultaat behalen en toegerust zijn voor hun verdere leven.

Missie: Het samen met onze scholen uitdagend en toekomstbestendig onderwijs te waarborgen en te stimuleren. Gezamenlijk staan we voor een school(werk)klimaat waarbinnen alle leerlingen en medewerkers uitgedaagd worden om hun talenten te laten zien en
te ontwikkelen.   

Visie: STOPOZ heeft zijn missie uitgewerkt in een zestal pijlers. Deze visie wordt breed in de organisatie gedragen en is leidend bij het maken van keuzes.

 • identiteit: openbaar onderwijs, iedereen is welkom;
 • pedagogiek: positief pedagogisch klimaat, leerlingen kunnen de eigen talenten en die van anderen leren (her)kennen;
 • onderwijs: uitdagend en toekomstbestendig;
 • omgeving: verbinding van scholen met hun omgeving, onderwijs is een schakel in de totale ontwikkeling van kinderen;
 • medewerkers: ontwikkelingsgericht personeelsbeleid, waarin collectief leren en het delen van kennis en kunde centraal staat;
 • middelen: goede schoolgebouwen, vernieuwd ICT-landschap en toegankelijke financiële informatie.
   

Profiel van Bestuurder
De bestuurder heeft een moderne visie op het besturen  van een onderwijsorganisatie.  Hij/zij denkt in kansen en mogelijkheden en weet directeuren en medewerkers te enthousiasmeren voor de veranderingen waarvoor het onderwijs  voortdurend staat. Een oprecht
geïnteresseerde bestuurder die de directeuren, samen met het stafbureau, faciliteert en mensen, de scholen, de vier gemeenten en stakeholders samenbrengt. Heeft een duidelijke onderwijskundige visie. De leiderschaps- en de bestuursstijl is gebaseerd op het
vermogen om mensen de ruimte te geven hun eigen professionaliteit vorm te geven en op samenwerken. Prettig, toegankelijk persoon, met humor en energie.
De bestuurder is het boegbeeld van STOPOZ en is op gemeentelijk en regionaal niveau duidelijk herkenbaar en aanspreekbaar als bestuurder van de stichting.                      De nieuwe bestuurder is financieel goed onderlegd en heeft bij voorkeur ervaring
met het vormgeven van samenwerkingstrajecten.

Functieomschrijving, kerntaken en resultaatgebieden
De verantwoordelijkheden en bevoegdheden strekken zich uit tot de volgende kerntaken/resultaatgebieden:

 • het waarborgen van de onderwijskwaliteit;
 • het strategisch positioneren van de organisatie;
 • een stevige verbinding met stakeholders onderhouden;
 • het financieel beleid en beheer van de organisatie bewaken en versterken en de bedrijfsvoering op orde houden;
 • directe aansturing en het creëren van draagvlak, verbinding en kennisdeling binnen de organisatie;
 • het vormgeven van goed werkgeverschap voor alle personeelsleden die in dienst zijn van STOPOZ.

 
Bij de vervulling van zijn/haar taak richt de bestuurder zich naar het belang van leerlingen en hun ouders, de belangen van de overige stakeholders, het belang van STOPOZ en naar het belang van de samenleving. De missie en doelstellingen van STOPOZ vormen het
uitgangspunt voor het handelen van de bestuurder die handelt en besluit in overeenstemming met de beginselen van behoorlijk bestuur.

Functie-eisen
De ideale kandidaat heeft ruime bestuurlijke ervaring in een complexe maatschappelijke organisatie, bij voorkeur in een eindverantwoordelijke functie. Beschikt over academisch werk- en denkniveau. Verder verwachten we van de kandidaat de volgende kennis en/of
ervaring:

 • brede kennis en inzicht in de organisatie van onderwijs- en bedrijfsvoering, financieringssystematiek en HRM in het primair onderwijs alsook in onderwijsontwikkelingen met betrekking tot. IKC, sociaal domein en governance in het primair onderwijs;
 • diepgaande kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het onderwijs (en (welzijns-/jeugdzorg)gebied en politiek-bestuurlijke (besluitvormings)processen in de regio;
 • een eigentijdse visie op onderwijs(ontwikkeling) en het maatschappelijke belang daarvan en vaardigheid in het formuleren van fundamentele, grensverleggende ideeën;
 • koersvast en veranderkundig leiderschap en verbindend vermogen. Investeert in draagvlak voor de koers van de stichting, zowel intern (onder medewerkers) als extern (onder bijvoorbeeld toekomstige samenwerkingspartners, gemeente, samenwerkingsverbanden);
 • ervaring en vaardigheid in het ontwikkelen en formuleren van organisatiebeleid en realistische organisatiedoelen;
 • ervaring met kwaliteitsmanagement en -verbetering.
 • ervaring met samenwerkingstrajecten is een pré.

Negen ambitieuze scholen die ieder voor zich én gezamenlijk toekomstgericht onderwijs willen geven aan onze leerlingen. Een collegiaal directieteam en een vakkundig en betrokken bestuursbureau, gevestigd in een apart kantoor bij een van de scholen in Heemstede.
Een organisatie die is gericht op de meerwaarde van samenwerking. Ruimte voor innovatie. Er worden goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden geboden conform de CAO PO voor Bestuurders, inschaling B4 op basis van ervaring, opleiding en kwaliteiten.

 

Solliciteer

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *