Bestuurder in Voorschoten

Stichting SKOON (Stichting Katholiek en Openbaar Onderwijs Noord-Hofland) in Voorschoten vormt het bevoegd gezag van Basisschool de Vink.
Het bestuur wil de huidige bestuursvorm aanpassen door het aantrekken van een professioneel bestuurder voor De Vink. De urgentie voor aanpassing van de bestuursvorm van SKOON zit niet in kennis en deskundigheid, governance of financieel draagvlak, maar in de
druk op de directeursfunctie en in bestuurskracht. Door te werken met een professioneel bestuurder versterkt de stichting de bestuurlijke organisatie en wordt ook de directeur ontlast. Concreet gaan de huidige bestuursleden een toezichthoudende rol aannemen.
De professioneel bestuurder en de directeur geven samen vorm aan het besturen en leiding geven aan de school, waarbij sprake is van onderscheidende taken en bevoegdheden. Er moet een balans zijn in samenwerking en een balans in uitvoering van taken.

Basisschool De Vink is op 1 augustus 1995 ontstaan uit een fusie van een katholieke en een openbare basisschool. De school werkt met het leerstofjaarklassensysteem. De ongeveer 230 leerlingen zijn gegroepeerd in 3 combinatiegroepen 1-2 en van groep 3 tot en
met 8 is er één jaarklas. Daarnaast kent de school een Samen naar School klas. De klas is specifiek bedoeld voor kinderen met autisme en een ontwikkelachterstand, die in zorg zijn bij de Merel Foundation en die naar verwachting op termijn kunnen uitstromen
naar een vorm van onderwijs. Onderwijs en sociale interactie is voor deze kinderen essentieel in deze fase van hun ontwikkeling. In de klas krijgen de kinderen zowel zorg als onderwijs. De Merel Foundation is verantwoordelijk voor de zorginhoudelijke en operationele
gang van zaken binnen de Samen naar school klas. De Vink verzorgt het onderwijs. De klas bestaat uit 6 kinderen.
Het onderwijs op de school wordt verzorgd door ruim 20 medewerkers die veelal parttime aan de school verbonden zijn. De Vink is een zogenaamde éénpitter met een bestuur bestaande uit ouders van (oud)leerlingen. De school is voor iedereen toegankelijk ongeacht
levensbeschouwelijke of sociaal culturele achtergrond. De onderwijsbehoeften van individuele leerlingen vormen uitgangspunt voor het pedagogisch en didactisch handelen van alle medewerkers.
De onderwijsinspectie heeft zich in haar rapportage van november 2018 positief uitgelaten over het pedagogisch klimaat, de zorg voor leerlingen en het leerstofaanbod.

  • De leerlingen krijgen met Positive Behaviour Support (PBS) belangrijke waarden en goed gedrag aangeleerd. De Vink is een Gezonde school. De veiligheid wordt door leerlingen als voldoende gescoord.
  • Ook de zorg voor leerlingen is volgens de onderwijsinspectie op orde. De school beschikt over een goede zorgstructuur met voldoende aandacht voor alle leerlingen. Interne en externe deskundigen worden ingezet om leerlingen op hun eigen niveau te laten werken
    en te ontwikkelen.
  • Voor het uitgebreide leerstofaanbod van de school wordt een stevige basis gelegd in de groepen 1-2 en in groep 3. Naast het standaard curriculum krijgen de leerlingen in de groepen 1-2 twee uur per week extra les. Ook krijgen alle leerlingen in de onderbouw
    vanaf groep 1-2 engelse les, geschiedenis, natuur en techniek vanaf groep 3. Verder kunnen leerlingen vanaf groep 3 hun talenten inzetten in leerateliers en doe- en ontdeklessen. De scores van de citotoetsen liggen in De Vink al jaren boven het landelijk gemiddelde

De school is financieel kerngezond en kan vanuit die positie de status als éénpitter continueren. Naast groepsleerkrachten heeft de school vakleerkrachten voor gymnastiek- muziek- en dramalessen. Ook maken twee conciërges, een intern begeleider, een remedial
teacher en een directeur deel uit van het team. De school heeft een positief kritische medezeggenschapsraad die naast haar gebruikelijke rol optreedt als sparringpartner van directie en bestuur. Verder is een oudervereniging actief in de school evenals een
 leerlingenraad.
Voor deze prachtschool zoeken wij een professioneel bestuurder!
 

Functieomschrijving

De onderscheidende verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de bestuurder komen tot uiting in de volgende rollen:

  • Vanuit eindverantwoording voor de gehele totale organisatie verantwoording afleggen over het gevoerde beleid aan het toezichthoudend bestuur;
  • Verantwoordelijkheid dragen voor de financiële en bedrijfsmatige aansturing van de organisatie(s);
  • Verantwoordelijkheid dragen voor werkgeverschap, waaronder (strategisch) personeelsbeleid voor alle personeelsleden die in dienst zijn van de organisatie;
  • Verantwoordelijkheid dragen voor de kwaliteitszorg;
  • Positionering en belangenbehartiging van de stichting en de school in de gemeente, binnen het samenwerkingsverband, in relatie tot andere schoolbesturen, bij maatschappelijke organisaties, bij educatieve netwerken en bij bedrijven;
  • Uitvoering geven aan ontwikkelingen, vanuit planningsdocumenten samen met de directeur en het team, op een wijze waardoor iedereen in de eigen rol blijft.

Functie-eisen

De bestuurder beschikt over

  • een academisch werk- en denkniveau en heeft bij voorkeur ervaring in een eindverantwoordelijke functie binnen het onderwijs;
  • kennis van landelijke ontwikkelingen met betrekking tot onderwijs, sociaal domein, governance en heeft tevens ervaring met resultaat gerichte bedrijfsvoering;
  • het vermogen om een helder organisatiebeleid en realistische organisatiedoelen te ontwikkelen, te formuleren en te bewaken;
  • een gevoel voor strategisch en procesgericht leiderschap;
  • een gevoel voor politieke, bestuurlijke en sociaal cultureel-maatschappelijke verhoudingen.

De stichting en de school bieden de bestuurder

  • een uitdagende functie in een dynamische omgeving;
  • een school en team met een heldere koers voor ogen;
  • een uitdagende werkomgeving waar elke dag anders is;
  • medewerkers, leerlingen en ouders met hoge verwachtingen;
  • een salaris dat past bij wat je kunt en laat zien, conform de CAO PO;
  • een vast dienstverband als je de klik hebt gevonden met onze stichting.

 
 

Solliciteer

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *