Afdelingsleider VMBO in Hoogeveen

OMSCHRIJVING
Als afdelingsleider ben je verantwoordelijk voor de  leerlingenzorg van het VMBO leergang 3 binnen het Roelof van Echten College. In onze school kennen we een matrixstructuur waarbij afdelingsleiders verantwoordelijk zijn voor de leerlingenzorg en de clusterleiders
verantwoordelijk zijn voor de personeelszorg en de inhoud van het onderwijsprogramma. 

TAKEN

De afdelingsleider initieert en coördineert de invulling en uitvoering van de voor de afdelingen vastgestelde onderwijskundige beleidskaders door:

 • ervoor te zorgen dat de  voortgang van het onderwijs in de afdeling wordt gecoördineerd, waarbij de visie en de organisatievorm van de school richtinggevend is;
 • ervoor te zorgen dat er een afdelingsjaarplan tot stand komt en dat dit wordt geëvalueerd;
 • de leeropbrengsten te evalueren en door aan de clusters voorstellen te doen voor verbeteringen;
 • samen met de clusterleiders toe te zien op de naleving van de (afdelings)afspraken, procedures en principes;
 • waar nodig collega’s aan te spreken en problemen te signaleren, deze onder de aandacht te brengen bij de betrokken clusterleider en, waar nodig, bij de onderwijsdirecteur, en met betrokkenen te zoeken naar oplossingen;
 • ervoor te zorgen dat de formats voor het PTA, het PTO, de studiewijzers en de studieplanners beschikbaar zijn en de PTA’s en de PTO’s te verzamelen;
 • het toepassen van de PDCA cyclus op alle hierboven genoemde taken;
 • het eerste aanspreekpunt te zijn voor mentoren, hen te begeleiden en te coachen waar het de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot leerlingen betreft, voor inzicht in de leeropbrengsten en voor de organisatie van het onderwijsprogramma;
 • te overleggen met ouders/verzorgers, docenten en leerlingen over zaken die de uitvoering van het onderwijs en de leerlingbegeleiding betreffen, in het geval van structurele zaken die docenten betreffen samen met de clusterleider;
 • zorg te dragen voor planning, facilitering en eventueel ondersteuning van het onderwijsproces (administratief);
 • het zorgdragen voor een goed en veilig leer- en werkklimaat;
 • het stimuleren en faciliteren van samenwerking  en collegialiteit;
 • het actief deelnemen aan het afdelings- en clusterleidersoverleg (ACL);
 • Lesgevende taak

Verantwoordelijkheden
 
De afdelingsleider is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de leerlijnen en de leerlingenzorg door:

 • samen met de clusterleiders de identiteit/cultuur en het gewenste pedagogisch-didactische klimaat van de school te bewaken en te bevorderen
 • de leerlingenzorg te coördineren en te organiseren in samenwerking met (medewerkers van) het Expertisecentrum en de kwaliteit daarvan te bewaken;
 • toe te zien op de uitvoering van de leerlingbegeleiding, het (vernieuwd) mentoraat, de invulling van het mentoraatprogramma, de remediële hulp en het decanaat;
 • de kwaliteit van de mentoren op  pedagogisch-didactisch gebied te bewaken en te bevorderen;
 • het initiëren, stimuleren, begeleiden en ondersteunen van onderwijsinnovatie zowel binnen de afdeling als schoolbreed. 

Bevoegdheden

 • neemt beslissingen over de vertaling van de onderwijsprogrammering naar afdelingsjaarplannen waarin de aanpak, werkwijze en de werkverdeling binnen de afdeling beschreven staan en over de bijdrage aan de beleidsontwikkeling met betrekking tot de leerlingenzorg;
 • beslist over doorstroom en tussentijdse toelating van de leerlingen;
 • bespreekt de in-, door- en uitstroom van de leerlingen met de clusterleiders onder meer in relatie tot de formatiebehoefte
 • overlegt met de clusterleiders over de toedeling van het mentoraat;
 • beoordeelt de mentoren in de uitoefening van hun mentoraat.

 

Kennis en vaardigheden

 • Je hebt beschikt over een afgeronde opleiding waarbij je een tweede graads lesbevoegdheid hebt voor het voortgezet onderwijs
 • heeft inzicht in en visie op de matrixorganisatie binnen het Roelof van Echten College, of maakt zich dat gauw eigen, en beschikt over inzicht in en visie op het voortgezet onderwijs;
 • heeft kennis van de organisatie van onderwijskundige processen;
 • heeft brede kennis van pedagogische en didactische methoden en technieken en kan deze overbrengen en toepassen;
 • is in staat om de onderwijsprogrammering te vertalen naar de aanpak en werkwijze voor de afdeling en om de voortgang van de werkzaamheden binnen de afdeling te bewaken;
 • beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • is vaardig in het opstellen van afdelingsjaarplannen en initiatieven en is in staat om onderwijsinnovaties te  initiëren en te begeleiden;
 • is in staat te signaleren wanneer en waar begeleiding, coaching en scholing op individueel en op afdelingsniveau nodig zijn.

Wij bieden een professionele en prettige werksfeer in een team met enthousiaste collega’s. De functie is ingeschaald in schaal LD conform cao-vo. In eerste instantie zal een contract voor 12 maanden worden aangegaan. Bij goed functioneren wordt deze omgezet
in een dienstverband voor onbepaalde tijd.
 

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *