Afdelingsleider Onderwijs in Den Haag

Samenwerkingsverband Zuid Holland West (SWVZHW) is een van de grootste samenwerkingsverbanden voor voortgezet onderwijs in Nederland, met een kleine 38.000 leerlingen, 55 scholen, 69 schoollocaties en 16 schoolbesturen. Het SWV heeft samen met alle
besturen en scholen in de regio de wettelijke taak ervoor te zorgen dat er voor alle leerlingen in ons gebied een passende onderwijsplek beschikbaar is in het voortgezet (speciaal) onderwijs. Indien nodig hoort daar extra ondersteuning bij, zodat een kind
zich optimaal kan ontwikkelen. Dit realiseren we door op een planmatige manier en in nauwe samenwerking met alle betrokkenen de scholen en hun besturen te ondersteunen in het realiseren van de doelen die in het ondersteuningsplan zijn vastgelegd.
 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het FlexCollege in Den Haag, een onderdeel van het
Orthopedagogisch en Didactisch Centrum (OPDC) van het Samenwerkingsverband Zuid-Holland West.
Het FlexCollege verzorgt onderwijs en begeleiding voor leerlingen die problemen hebben met leren
en/of sociaal functioneren. De missie van het FlexCollege is het continueren van onderwijs aan
leerlingen die op hun stamschool zijn vastgelopen, zodat leerlingen hun schoolloopbaan, op een bij
hen passende en positieve manier voort kunnen zetten.
 
Kerntaken
1. Onderwijsontwikkeling en -uitvoering
De afdelingsleider OPDC levert bijdragen aan het onderwijskundig- en / of zorgbeleid, pedagogisch didactisch klimaat en leerlingenzorg binnen de afdeling (OPDC) en ontwikkelt (mede) beleid:

 • Levert een bijdrage aan het ontwikkelen van nieuwe ideeën, concepten en beleidsvoorstellen over de ontwikkeling en vernieuwing van het OPDC met betrekking tot het onderwijs- of zorgprogramma en het trainingsprogramma, aansluitend bij de (veranderende) vraag
  / problematiek;
 • ontwikkelt (mede) het (meerjaren) afdelingsplan/jaarplan en het implementatieplan;
 • draagt zorg voor het opstellen en onderhouden van kaders, richtlijnen en toetsingscriteria voor de kwaliteit van het beleid en de passende ondersteuning binnen de afdeling;
 • is MT lid van het OPDC en adviseert gevraagd en ongevraagd de directeur OPDC aangaande de kansen, mogelijkheden en ontwikkelingen binnen het OPDC;
 • bewaakt de kwaliteit van de uitvoering van het beleid en van (de aansluiting van) de modules op maat;
 • coördineert het onderwijs en het beleid voor leerlingen;
 • bewaakt en ontwikkelt mede de identiteit, doelstelling, het pedagogisch didactisch klimaat en zorgklimaat van het OPDC en zet de kaders uit;
 • signaleert knelpunten in de uitvoering, stemt met de directeur OPDC af over te nemen maatregelen;
 • beslist binnen vastgestelde kaders en afspraken over plaatsing van leerlingen;
 • neemt deel aan in- en externe advies- en overlegorganen, incidentele overleggen, vergaderingen, klankbordgroepen, werkgroepen, enzovoort, aangaande de betreffende afdeling van het OPDC;

2. Leiding
De afdelingsleider OPDC geeft leiding aan de toegewezen afdeling:

 • formuleert samen met de andere afdelingsleider en de directeur OPDC een gedeelde visie en daaraan gekoppelde ambities en doelen, afgeleid van en passend het strategisch beleidsplan (het ondersteuningsplan) van het SWV;
 • is mede verantwoordelijk voor het opstellen van meerjarenplanningen van de afdeling;
 • geeft dagelijks leiding aan het team van de afdeling;
 • neemt de dagelijkse operationele beslissingen en stelt prioriteiten. Maakt daarbij  keuzes van uiteenlopende aard en neemt afdelingsbrede beslissingen;
 • vertaalt de algemene (SWV- en OPDC-)visie en strategie naar het personeelsbeleid van de afdeling;
 • brengt de werkzaamheden voor het komende jaar in kaart  en stelt het werkverdelingsplan, personeels- en formatieplannen op;
 • geeft afdelingsbreed vorm aan de in – en externe communicatie van de afdeling en onderhoudt nauw contact met de stamscholen;
 • draagt zorg voor de professionele en talentontwikkeling van de medewerkers en begeleidt deze daarbij;
 • voert beoordelings- en voortgangsgesprekken conform het beleid met betrekking tot de gesprekscyclus met de medewerkers van de afdeling;
 • draagt zorg voor de personele zorg en het personeelsbeheer binnen de afdeling;
 • draagt zorg voor de werving en selectie;
 • stemt met de directeur OPDC af over personele vraagstukken en te nemen maatregelen;
 • levert een bijdrage aan en geeft advies over het personele beleid en de in dat kader te nemen beslissingen;
 • concretiseert de kaders voor de ontwikkeling van het schoolteam.

 
3. Bedrijfsvoering en organisatie
De afdelingsleider OPDC is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering binnen de afdeling:

 • stelt de verantwoordingsrapportages op van de afdeling;
 • stelt het inkoopbeleid op binnen de gestelde kaders;
 • voert het overleg met de bij het onderwijs betrokken in- en externen of andere stakeholders of adviseert en ondersteunt de directeur OPDC bij het te voeren overleg;
 • Is mede verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid op het gebied van gebouwonderhoud en beheer.

 
4. Professionalisering 
De afdelingsleider OPDC werkt structureel aan de eigen ontwikkeling en professionalisering:

 • Toetst periodiek het eigen functioneren aan de door de organisatie gestelde kwaliteitseisen;
 • Stelt een persoonlijk ontwikkelingsplan op en voert dit uit;
 • Neemt deel aan her- en bijscholingscursussen en collegiale consultatie aansluitend op het persoonlijk ontwikkelingsplan;
 • Stelt zich op de hoogte van relevante (vakinhoudelijke) ontwikkelingen.

Kennis en vaardigheden

 • in het bezit van relevante HBO/HBO+ opleiding;
 • brede theoretische kennis van en ervaring binnen het werkveld van de betreffende afdeling en het OPDC, de wet- en regelgeving, de maatschappelijke ontwikkelingen, alsmede de werking van samenwerkingsverbanden V(S)O;
 • brede kennis van en inzicht in de ontwikkelingen binnen de algemene en afdelingsspecifieke gebieden van het OPDC;
 • kennis van de ontwikkelingen binnen het V(S)O, van samenwerkingsverbanden in het algemeen en van de ontwikkelingen in de regio in het bijzonder;
 • kennis van de organisatie van onderwijskundige en zorgprocessen;
 • kennis van bedrijfsvoering processen;
 • inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de organisatie;
 • vaardigheid in het opstellen van uitvoeringsplannen;
 • vaardigheid in het geven van leiding en sturing aan (onderwijs)professionals en het coachen van medewerkers;
 • vaardigheid in het onderhouden en uitbouwen van netwerken in onderwijs en jeugdzorg;
 • analytische vaardigheden;
 • schriftelijke en mondelinge communicatie;
 • adviesvaardigheden.

Arbeidsvoorwaarden
Een zelfstandige en uitdagende functie in een bijzondere werkomgeving met professionele en betrokken collega’s, een prettige werksfeer en goede begeleiding.
 
Salarisschaal
Salaris conform CAO VO inschaling in schaal 12.
 
Wat het SWV verder biedt:

 • Een vakantietoeslag van 8% op basis van een fulltime dienstverband (mei);
 • Een eindejaarsuitkering van 8,33% op basis van een fulltime dienstverband (december);
 • Een pensioendeelname bij het ABP;
 • Een jaarlijkse salarisverhoging d.m.v. een periodiek in augustus mits het functioneren voldoende is;
 • Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (IPAP Loyalis);
 • Een reiskostenvergoeding vanaf 8 km per enkele reis;
 • Vakbondsregeling (fiscale uitruil contributiekosten);
 • Een salderingsregeling (fiscale uitruil reiskosten).

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *